Faiz Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında ilgili aracı kuruluş Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Kalkınma Bankası, diğer bankalar ve finans kuruluşları gibi ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarıdır.

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Bütçesi

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarının toplam yıllık tutarı, Ajansın başlangıç gider bütçesinin yüzde on beşini geçemez. Ancak bu oran, Müsteşarlığın onayı ile yüzde yirmi beşe kadar artırılabilir.

Faiz desteği ile desteklenmesi öngörülen her bir projeye verilecek azami destek miktarı, o yıl için faiz desteğine ayrılan toplam ödeneğin yüzde beşini geçemez.

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteğine ne kadar bütçe ayrılacağı ve destek alanları Ajansın çalışma programında ayrıntılı bir şekilde belirtilir ve bu programlar çalışma programına uygun olarak gerçekleştirilir.

Uygunluk Kriterleri

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, faiz desteğinin ve faizsiz kredi desteğinin yararlanıcılarıdır. Ajans, bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu destek kapsamında faaliyet alanı, sektör, işletme ölçeği, faaliyet yeri ve istihdam büyüklüğü gibi kriterleri detaylı olarak ilgili aracı kuruluş ile yapacağı protokolde belirtir.

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden aşağıda belirtilen şartlara haiz ve Ajansın kurulu olduğu Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir:

a) Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)

- 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ tanımına uyması (İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler),

- Proje faaliyetlerinin ilgili Ajans bölgesi içerisinde uygulanması,

- Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine veya sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmaması,

- Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işleminin bulunmaması

b) Çiftçi ve Çiftçi Grupları

c) Serbest Meslek Sahipleri

Yukarıda belirtilen sınıflar bölgenin koşullarına, bölge planı ve programlarının amaç ve önceliklerine göre, odaklanmayı sağlayabilmek için sınırlanmalıdır.

Projelerin Uygunluğu

Ajans, faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden yararlandırılacak projelerin uygunluğunu, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli gördüğü sektörleri ve konuları tespit ederek belirler. Ajans, bu sektör ve konuları ilgili aracı kuruluş ile imzalayacağı protokolde belirtir.

Aşağıda belirtilen sektörlerle ilgili projeler bu desteklerden faydalanamaz;

. Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

. Tütün mamülü üreticileri ve tütün işleme tesisleri,

. Yüzde on beşten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

. Talih oyunları sektörüne dahil olan herhangi bir şirketin işletmesi,

. Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

. Gayrimenkul yatırımları.

Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, faizsiz kredi desteği ve faiz desteği kapsamında Ajanslar tarafından desteklenemez:

- Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler,

- Hukuka, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler.

Ödemeler

Desteğe ilişkin ödemeler hiçbir surette proje sahibine yapılamaz. Bu kapsamdaki ödemeler, ilgili aracı kuruluşlarla yapılan anlaşma ve yararlanıcı ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde doğrudan ilgili aracı kuruluşların hesabına aktarılmak suretiyle gerçekleştirilir. Onay bildirimlerinin ve ödemelerin yakından takibi için, ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında elektronik bir sistem tesis edilir.

Faiz desteği programlarında, Ajans tarafından karşılanacak faiz bedelleri, aracı kamu kuruluşu ile protokol yapıldığı durumlarda önce Ajans hesabından aracı kamu kuruluşu hesabına aktarılır. Kredi kullanımından doğan faiz bedelleri, kredi kullandırım tarihinde aracı kamu kuruluşunun hesabına ayrı ayrı borç kaydedilmek suretiyle aracı finans kuruluşu tarafından tahsil edilir. Aracı finans kuruluşu ile protokol yapıldığı durumlarda ise sadece kredi kullanımından doğan faiz bedelleri, kredi kullandırım tarihinde Ajans hesabına ayrı ayrı borç kaydedilmek suretiyle aracı finans kuruluşu tarafından tahsil edilir.

Geri Ödeme Süreleri

Faiz desteği programlarında ise, verilecek faiz desteğinin vadesi, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir. Bu sürenin başlangıcı yararlanıcının aracı finans kuruluşu nezdindeki kredi hesabına aracı finans kuruluşu ile Ajans ya da aracı kamu kuruluşu arasında imzalanacak protokol kapsamında kullandırılacak olan kredi tutarının borç kaydedildiği tarihtir.

Faiz desteği programlarında, yararlanıcı ile aracı finans kuruluşu arasında yapılacak sözleşme hükümlerine göre kredinin geri ödeme süreleri belirlenir.

Faiz desteğinin ilgili aracı kuruluşlar eliyle ve imzalanacak protokoller çerçevesinde kullandırılması esastır. Yararlanıcıların, bu desteklerden faydalanmak için doğrudan ilgili aracı kuruluşa başvuru yapmalı ve hiçbir şekilde Ajans ile irtibat kurmamalıdır.

Mevcut durumda Ajansımız ile herhangi bir aracı kuruluş arasında imzalanmış bir protokol bulunmadığından “Faiz Desteği” uygulaması başlatılmamıştır.