Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında ilgili aracı kuruluş Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Kalkınma Bankası, diğer bankalar ve finans kuruluşları gibi ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarıdır.

Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Bütçesi

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarının toplam yıllık tutarı, Ajansın başlangıç gider bütçesinin yüzde on beşini geçemez. Ancak bu oran, Müsteşarlığın onayı ile yüzde yirmi beşe kadar artırılabilir.

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteğine ne kadar bütçe ayrılacağı ve destek alanları Ajansın çalışma programında ayrıntılı bir şekilde belirtilir ve bu programlar çalışma programına uygun olarak gerçekleştirilir.

Uygunluk Kriterleri

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, faiz desteğinin ve faizsiz kredi desteğinin yararlanıcılarıdır. Ajans, bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu destek kapsamında faaliyet alanı, sektör, işletme ölçeği, faaliyet yeri ve istihdam büyüklüğü gibi kriterleri detaylı olarak ilgili aracı kuruluş ile yapacağı protokolde belirtir.

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden aşağıda belirtilen şartlara haiz ve Ajansın kurulu olduğu Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir:

a) Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ)

- 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ tanımına uyması (İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler),

- Proje faaliyetlerinin ilgili Ajans bölgesi içerisinde uygulanması,

- Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine veya sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmaması,

- Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işleminin bulunmaması

b) Çiftçi ve Çiftçi Grupları

c) Serbest Meslek Sahipleri

Yukarıda belirtilen sınıflar bölgenin koşullarına, bölge planı ve programlarının amaç ve önceliklerine göre, odaklanmayı sağlayabilmek için sınırlanmalıdır.

Projelerin Uygunluğu

Ajans, faizsiz kredi desteği ve faiz desteğinden yararlandırılacak projelerin uygunluğunu, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli gördüğü sektörleri ve konuları tespit ederek belirler. Ajans, bu sektör ve konuları ilgili aracı kuruluş ile imzalayacağı protokolde belirtir.

Aşağıda belirtilen sektörlerle ilgili projeler bu desteklerden faydalanamaz;

. Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

. Tütün mamülü üreticileri ve tütün işleme tesisleri,

. Yüzde on beşten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

. Talih oyunları sektörüne dahil olan herhangi bir şirketin işletmesi,

. Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

. Gayrimenkul yatırımları.

Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, faizsiz kredi desteği ve faiz desteği kapsamında Ajanslar tarafından desteklenemez:

- Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler,

- Hukuka, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler.

Ödemeler

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteğine ilişkin ödemeler, hiçbir surette Ajans tarafından doğrudan yararlanıcıya yapılamaz. Bu kapsamdaki ödemeler, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde ilgili aracı kuruluşların hesabına aktarılmak suretiyle gerçekleştirilir.

Faizsiz kredi desteği programlarında Ajansın bu programlara ayıracağı mali kaynak protokol hükümlerine göre aracı kamu kuruluşu ile protokol yapıldığı durumlarda, aracı kamu kuruluşunun, aracı finans kuruluşu ile protokol yapıldığı durumlarda ise aracı finans kuruluşunun hesabına aktarılır. İlk durumda bu kaynak aracı kamu kuruluşu hesabından aracı finans kuruluşu hesabına aktarılır.

Geri Ödeme Süreleri

Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

 

Faizsiz kredi desteğinin ilgili aracı kuruluşlar eliyle ve imzalanacak protokoller çerçevesinde kullandırılması esastır. Yararlanıcıların, bu desteklerden faydalanmak için doğrudan ilgili aracı kuruluşa başvuru yapmalı ve hiçbir şekilde Ajans ile irtibat kurmamalıdır.

Mevcut durumda Ajansımız ile herhangi bir aracı kuruluş arasında imzalanmış bir protokol bulunmadığından “Faizsiz Kredi Desteği” uygulaması başlatılmamıştır.