Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (Son Başvuru: 9 Mart 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: AB Türkiye Delegasyonu

Son Başvuru Tarihi (Ön Teklif / Kavramsal Not Başvurusu): 09.03.2017

Asgari Hibe: 150.000 Avro

Azami Hibe: 500.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları

Program Hakkında:

Teklif çağrısı için ayrılması öngörülen toplam tutar 2.900.000 Avro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır:

1. Sivil toplum katılımının güçlendirilmesi: Bu özel hedef doğrultusunda öncelikli alanlardan bazıları;

  • Kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele,
  • LGBTI hakları,
  • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi,
  • İfade, din, vicdan, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü,
  • Adalete erişim ve adil yargılanma hakkı,
  • Çocuk hakları,
  • Cezaevi sisteminin iyileştirilmesi ve cezaevlerinde insan haklarının geliştirilmesi,
  • Cezasızlıkla mücadele,
  • Ayrımcılıkla mücadele, azınlık hakları ve kültürel haklar,
  • Göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların hakları,
  • Sosyal haklar ve eşit fırsatlar (engelli bireyler, sendikal haklar, eğitim, sağlık, barınma hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın)

2. İnsan hakları savunucularının desteklenmesi: Yerel düzeyde insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesi için çalışan insan hakları savunucuları ile insan haklarının savunuculuğu yapan ve/veya insan hakları savunucularına destek veren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi.

Bilgi: http://tacso.org/eu-corner/eu-calls/?id=14821

Rehber ve Diğer Dokümanlar: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1485232086177&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=154567