Genel Sekreterlik

ipod-photos

Zafer Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreterlik görevini Yusuf BALCI yürütmektedir. 

Yusuf BALCI kimdir? 
• 1961 yılında Eskişehir’de doğdu. 
• 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
• 1985 yılında askerlik görevini Jandarma Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası’nda Etüt-Proje Subayı olarak tamamladı. 
• 1986-1987 yıllarında Ankara Keçiören Belediyesi’nde Atölye Şefi ve İkmal Müdürü, 
• 1987-1996 yıllarında DSİ Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Dairesi’nde Atölye mühendisi, 
• 1996-2003 yıllarında aynı dairede Proje ve Tatbikat Şube Müdürü, 
• 2003-2004 yıllarında DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı, 
• 2004-2007 yıllarında DSİ Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanı, 
• 2007-2010 yıllarında DSİ Genel Müdür Yardımcısı, 
• 2010-30 Mart 2014 tarihleri arasında Eskişehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 
• İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 
• Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Genel Sekreter'in görev ve faaliyetlerine ilişkin mevzuat aşağıda yer almaktadır.

Kanun No    : 5449  Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
Kabul Tarihi: 25.1.2006

MADDE 12 — Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 14 — Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter söz konusu görevlerini Birim Başkanlıkları ve Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla yürütmektedir.