Yönetim Kurulu

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan 15 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. 14.07.2017 - 14.07.2018 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ'dır.

Ahmet Hamdi NAYİR
Kütahya Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
altMustafa TUTULMAZ
 Afyonkarahisar Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Hakan GÜVENÇER
 Manisa Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Salim DEMİR
  Uşak Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
 Burhanettin ÇOBAN
Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
 Kamil SARAÇOĞLU
Kütahya Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
 Cengiz ERGÜN
Manisa B. Şehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Nurullah CAHAN
Uşak Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
 Salih SEL
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Musa YILMAZ
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Mehmet NACAR
Uşak İl Genel Meclisi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Hüsnü SERTESER
Afyonkarahisar Tic. ve San. Odası Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi 
alt
Nafi GÜRAL
Kütahya Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Adnan ERBİL
Manisa Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
alt
Suat Selim KANDEMİR 
Uşak Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunun görev ve faaliyetlerine ilişkin mevzuat aşağıda yer almaktadır:

Kanun No    : 5449  Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
Kabul Tarihi: 25.1.2006

MADDE 10 — Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.
Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

MADDE 11 — Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.
f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.
g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
k) (Mülga: 10/9/2014-6552/144 md.)
l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.