Genel SSS

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Genel Sorular

Sıkça Sorulan Sorular KategorisiAjans Giderleri Nelerden Oluşmaktadır?

5449 sayılı Kanunun 20. maddesine öre Ajansın giderleri şunlardır:

a) Plan, program ve proje giderleri.

b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri.

c) Araştırma ve geliştirme giderleri.

d) Tanıtım ve eğitim giderleri.

e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri.

f) Yönetim ve personel giderleri.

g) Görevlerle ilgili diğer giderler.

Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onbeşini aşamaz.

 

Ajans Gelirleri Nelerden Oluşmaktadır?

5449 sayılı Kanunun 19. maddesine göre Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır:

a) Bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay.

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar.

c) Faaliyet gelirleri.

d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar.

g) Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Bakanlar Kurulu, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir.

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Kalkınma Ajansında Uzman Personel Olabilmek İçin Aranan Ön Şartlar Nelerdir?

Ajanslarda istihdam edilecek uzman personelin öncelikle, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun her bir öğretim dalı itibarıyla, 80 puandan az olmamak üzere belirleyeceği bir KPSS taban puanı almış olmaları şarttır. Bu KPSS taban puanı, yarışma sınavına girecek yeterli aday bulunamaması ve Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde, 70 puanın altına düşmemek kaydıyla, YK kararı ve Müsteşarlığın onayıyla indirilebilir. Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından, kamu kesimi veya özel kesimde; planlama, programlama, proje üretimi, tasarımı, yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi, izleme ve değerlendirme, tanıtım, danışmanlık, şehircilik ve çevre, araştırma-geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansman, insan kaynakları yönetimi ve uluslararası ticaret konularında en az 5 yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS`ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır.

 

Kalkınma Ajanslarına Personel Alımı Nasıl Yapılmaktadır?

Kalkınma Ajanslarına personel alımı, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 25/7/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.

5449 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre Ajanslarda istihdam edilecek iç denetçi, uzman personel ve destek personeli, Ajans tarafından yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir. Yarışma sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Ajans tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. Yarışma sınavı uzman personel ve destek personeli için sözlü sınav, iç denetçi için ise yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yarışma sınavına katılma şartları, Ajanstaki boş pozisyonların unvan ve sayıları ile öğrenim dalları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca karara bağlanarak, başvuru tarihinden en az 20 gün önce Ajansın kurulduğu bölgedeki illerin her birinde mahalli bir gazetede ve ayrıca ulusal bir gazete ile Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

 

Yatırım Destek Ofislerinin İşlevi Nedir?

5449 Sayılı Kanunun 16. maddesinde Yatırım Destek Ofislerine tevdi edilen görevler aşağıdadır:

a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek

c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak (Proje Başvuruları)

Yukarıda da görüldüğü üzere Yatırım Destek Ofisleri’nin oluşturulmasındaki ana amaç Ajansların hizmet alanında bulunan illerin etkin tanıtımını yapmak ve bölgeye yatırım çekmektir.

Ayrıca Yatırım Destek Ofisleri Proje Teklif Çağrısı döneminde başvurusu yapılan projelerin şekli incelenmesinden ibaret olan ‘’Ön İnceleme’’ görevi de verilmiştir.

 

Genel Sekreter Nasıl Görevlendirilir?

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu kararı ve Müsteşarlığın onayı ile görevlendirilir. Müsteşarlığın Yönetim Kurulu tarafından sunulan adayı Genel Sekreter olarak uygun bulmaması halinde Yönetim Kurulu, bir başka kişiyi Ajans Genel Sekreteri olarak Müsteşarlığa teklif eder.

 

Genel Sekreterde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak.

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

 

Kalkınma Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

 

Kalkınma Kurulu Ne Zaman Toplanır ve Nasıl Karar Alır?

Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yetersayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yetersayısı aranmaz.

 

Kalkınma Kurulu Kimlerden Oluşur ve İşlevi Nedir?

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. Kalkınma kurulu, Ajansın danışma organıdır.

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.

Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluş kararnamesi ile belirlenir.

Kalkınma kurulu, yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin görev süresi iki yıldır.

Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri de sona erer ve ilk toplantıda yeniden Başkan ve Başkan Vekili seçimi yapılır.

 

Yönetim Kurulunda Kararlar Nasıl Alınır?

Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.
 

Yönetim Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Nasıl Seçilir?

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır.

5449 sayılı Kanunun 11. maddesine göre yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.

 

Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

5449 sayılı Kanunun 10. maddesinde Ajans Yönetim Kurulunun kimlerden oluşacağı belirlenmiştir. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

 

Kalkınma Ajanslarının Teşkilat Yapısı Nasıldır?

Kalkınma Ajanslarının teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

1-) Kalkınma Kurulu

2-) Yönetim Kurulu

3-) Genel Sekreterlik

4-) Yatırım Destek Ofisleri

 

Kalkınma Ajanslarının Avrupa Birliği (AB) İle İlişkisi Nedir?

Kalkınma Ajansları, AB ile doğrudan bağlantılı bir kurum değildir. Fakat katılım öncesi mali yardım ortaklığı (IPA) programı başta olmak üzere AB’nin kalkınmaya katkı sağlayacak her tür imkânlarından bölgenin faydalanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak Ajansın işlevlerinden biri olacaktır.

 

Kalkınma Ajansları İle Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nin İlişkisi Nedir?

Kalkınma Ajansları, 5449 sayılı Kanun’a ve ilgili ikincil düzenlemelere göre faaliyet göstermektedir. Kalkınma Ajansları ile MFİB arasında organik bir bağ bulunmamaktadır. Bu kapsamda MFİB veya başka bir kurumun yerini alması söz konusu değildir.

 

Kalkınma Ajanslarının Hukuki Statüsü Nedir?

Kalkınma Ajanslarının hukuki statüsü "5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu"n 3. maddesinde şöyle ifade edilmiştir. "Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir’". Bu maddede ifade edilen tüzel kişiliğin özel hukuk tüzel kişiliği mi yoksa kamu tüzel kişiliği mi olduğu net değildir. Fakat Kalkınma Ajanslarının, taşıdığı kamusal özelliklerinin yoğunluğu sebebiyle, Türk Hukuk Sistemi içerisindeki kamu tüzel kişiliği hüviyetine daha yakın oldukları söylenebilir. Ajanslar, Türk idare sistemi içinde hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına benzer bir nitelikte olup Anayasa'ya herhangi bir aykırılık teşkil etmemektedir.

 

Kalkınma Ajansları Ne Tür Destekler Vermektedir?

Kalkınma Ajansları'nın sağlamış olduğu destekler 2 (iki) gruba ayrılmaktadır:

1-) Mali Destekler

2-) Teknik Destekler

Mali Destekler ise kendi arasında üçe ayrılmaktadır.

a- Doğrudan Finasnman Desteği

b- Faiz Desteği

c- Faizsiz Kredi Desteği

Doğrudan Finansman Desteği ise Proje Teklif Çağrısı yöntemi, Doğrudan Faaliyet Desteği veya Güdümlü Proje Desteği şeklinde sağlanmaktadır. Ajanslar mali desteklerini büyük bir oranda Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle bölgelere aktarmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle çağrının koşullarını ve özelliklerini içeren Başvuru Rehberleri hazırlanır. Bölge Planı'nda belirlenen amaç ve öncelikleri gerçekleştirmek için belirli konularda Proje Teklif Çağrısı’na çıkılarak 45 ile 90 gün arası bir sürede proje başvuruları kabul edilir. Bu dönemde Ajans bilgilendirme toplantıları düzenler, potansiyel başvuru sahiplerine eğitimler verir, çağrı dönemine yönelik farkındalığı artırma çalışmaları yürütür. Başvuru süresinin tamamlanmasını müteakip projeler Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Sonra Değerlendirme Komitesi tarafından bir kontrol incelemesi gerçekleştirilir. Son olarak Yönetim Kurulunun da onayıyla başarılı projeler ilan edilir. 

Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir.

Ajansların sağlamış olduğu desteklerle ilgili daha detaylı bilgi, Ajansımız internet sitesinin "Destekler ve Teşvikler Bölümü"nün "Desteklerimiz" kısmından temin edilebilir. 

 

Kalkınma Ajanslarının Amacı Nedir?

Kalkınma Ajanslarının amacı, 5449 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilmiş olup kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

 

Kalkınma Ajanslarına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Günümüz dünyasında kalkınma kavramı artık yalnız ekonomik bir büyümeyi içermemekte, sosyal hayatın kalitesinin artırılmasından toplumun katmanları arasındaki dengenin sağlanmasına kadar varan geniş yelpazedeki birçok stratejik amacı kapsamaktadır. Sanayi Devrimi ve yoğun küreselleşme süreci ile şehir – kırsal arasında her geçen gün büyüyen maddi ve manevi uçurumlar zamanla bölgelerarası yapısal farklılıkların oluşmasına, ekonomik büyümeden her kesimin eşit bir şekilde yararlanamamasına ve bazı kesimlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmasına neden olmuştur. Bütüncül bir kalkınmayı hedefleyen ülkeler ise bölgelerarası farklılıkları ortadan kaldıracak ekonomik politikalar izlemeye başlamışlardır. Kumanda ekonomisi olarak bilinen merkezden karar alma geleneğinin yerini bölgesel üstünlükleri ve potansiyelleri ön plana çıkaran, bölge merkezli kararlar alan yaklaşımlar almıştır. İşte ilk olarak 1930’larda Amerika’da, sonrada Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kurulmaya başlayan Bölgesel Kalkınma Ajansları bu felsefenin ürünüdür. Ülkemizdeyse 1980’lerden itibaren GAP, DAP, DOKAP, ZBK, YHGP gibi bölgesel gelişme projeleri görülse de ajansların kurulması pilot olarak Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajanslarını kuran Bakanlar Kurulu Kararı’nın 31.05.2006’da kabulü ve bu kararın 06.07.2006’da Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla gerçekleşmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı da bu çerçevede 14.07.2009 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 25.07.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında tarım ve sanayi bakımından da büyük potansiyele sahip Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı kuruluşundan itibaren küresel bir vizyonla yerel kalkınmaya odaklanmış bir örgüt gibi hareket etmeye çalışmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı yerel dinamiklerin tespit edilmesini ve kaynakların yerinde etkili bir şekilde kullanılmasını, Bölgenin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmasını, yerelde proje üretme kapasitesinin arttırılmasını, yerel aktörler arasında etkili bir iletişimin kurulmasını ve nihai olarak planlı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Her türlü faaliyetinde kalkınmanın ana unsuru olan insanı merkeze alan bir anlayışla Zafer Kalkınma Ajansı yerelle küresel arasında bir köprü vazifesi görmeyi, Bölge içinde ve Bölge dışında TR33 Bölgesi’ne yönelik farkındalığı arttırarak Bölge'de ekonomik, sosyal ve fiziki bir entegrasyonu sağlamayı hedeflemektedir.

 

Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?

Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistikî bir sınıflamadır.