2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF
Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Kurumumuz 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Ajans’tan Mali Destek Almıştır ve Projemizi Halen Yürütüyoruz. 2013 DFD’ye Başvuruda Bulunabilir Miyiz?

Evet. Proje teklif çağrısı kapsamında destek alan kurum/kuruluşlar 2013 DFD’ye başvuruda bulunabilirler.

 

Başvurumuzu Ajans’a Nasıl Teslim Etmeliyiz?

KAYS-PFDY üzerinden proje girişi yapılmasını müteakip aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • KAYS-PFDY üzerinden başvurunun tamamlanması (Bu aşamadan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.)
 • Başvuru Formu'nun KAYS-PFDY üzerinden indirilmesi
 • Başvuru Formu'nun ilgili sayfalarının (başvuru sahibinin beyannamesi ile varsa ortaklık ve iştirakçi beyannamelerinin) temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanması ve mühürlenmesi ve diğer sayfaların paraflanması
 • Islak imzalı Başvuru Formu ve destekleyici belgelerin çoğaltılması (2 adet fotokopi)
 • Islak imzalı orijinal nüshanın KIRMIZI klasöre; 2 adet fotokopinin ise 2 adet MAVİ klasörlere yerleştirilmesi
 • Başvuru kapak sayfasının indirilmesi
 • Tüm klasörün bir kutuya konulması, kutunun kolayca açılmayacak şekilde bantlanması/kapatılması ve kutunun üst yüzeyine başvuru kapak sayfasının yapıştırılması
 • Kutunun Ajans'a elden veya posta/kargo ile teslim edilmiş olması
 

Kamu Çalışanlarının Maaşı Eş Finansman Olarak Kabul Edilecek Mi?

Hayır. Ayni katkılar ve projenin uygulanmasına katılacak kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmez. Başvuru sahibinin eş finansmanı öz kaynaklarıyla veya proje ortak(lar)ından/iştirakçi(ler)inden sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

 

2013 DFD Kapsamında Eş Finansman Zorunlu mudur?

Hayır. Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman ön gören proje teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

 

Kamu Personeline Maaş Ödenebilir Mi?

2013 DFD Başvuru Rehberi’nde de belirtildiği üzere kamu görevlilerine ücret ödenebilmesi ancak bağlı bulunduğu kurumun mevzuatının açıkça izin vermesi durumunda ve ilgili belgelerin Ajans’a sunulması şartıyla mümkün olacaktır.

 

Değerlendirme Aşaması


Projenin Destek Almaya Hak Kazandığını Nasıl Öğrenebilirim?

Yönetim Kurulu’nun onayından sonra desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri ve proje isimleri Ajans’ın internet sitesinde yayınlanır ve en geç 7 (yedi) gün içerisinde başvuru sahiplerine sözleşme imzalamak üzere yazılı bildirimde bulunulur.

 

Başarılı Sayılan Her Proje Desteklenecek Midir?

Hayır. Desteklenecek projeler başarılı projeler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla, başarı koşullarını sağlayan her projenin desteklenmesi gibi bir durum yoktur.

 

Değerlendirme Aşamasında Bir Projenin Başarılı Kabul Edilmesi İçin Hangi Şartları Sağlaması Gerekir?

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir:

 • Proje, idari kontrol ile uygunluk kontrolündeki kriterleri sağlamalıdır.
 • Proje her bir Değerlendirme Komisyonu üyesinden “İlgililik” bölümünden en az 35 (otuz beş) puan almalıdır.
 • Proje, Değerlendirme Komisyonu üyelerinden toplamda ortalama en az 70 (yetmiş) puan almalıdır.
 

Proje Ajans’a Teslim Edildikten Ne Kadar Süre Sonra Değerlendirilir?

Proje başvurusu Ajans’a ulaştığı tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Proje, Yönetim Kurulu’nca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

 

Sözleşme Aşaması


Proje Hesabını İstediğimiz Bankada Açtırabilir Miyiz?

Hayır. Proje hesabı, desteklenmeye hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, (varsa) kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dahil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabıdır. Bu hesabın Ajans’ın belirleyeceği bir bankada açılması gerekmektedir.

 

Sözleşme Sırasında Teminat Mektubunu Kimler Sunmak Zorundadır?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işletmelerden Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10 (yüzde on)’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya en az 6 (altı) ay süreli teminat mektubu alınır.

 

Sözleşme İmzalama Aşamasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Destek almaya hak kazanan proje başvuru sahiplerine yapılacak olan yazılı tebliğ ile birlikte Bilgi Notu gönderilecektir. Bilgi Notu’nda sözleşme öncesi yapılması gereken tüm işlemler tarafınıza detaylıca bildirilecektir. Bununla birlikte sözleşme sırasında Ajans’a sunulması gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Fotokopi olarak sunulan tüm destekleyici belgelerin asılları
 • Projenin uygulanması için meri mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gereken her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisanslar
 • Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %10 (yüzde on)’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu miktara karşılık gelen 6 (altı) ay süreli kesin teminat mektubu (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işletmeler için geçerlidir.)
 • Ajans mevzuatı gereğince sözleşme imzalanması için gerekli olan diğer belgeler (kimlik beyan formu, harcama takvimi, mali kimlik formu, mali kontrol taahhütnamesi, sözleşme imzalayacak yetkili kişinin/kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri, vergi/SGK borç durumu, beyannameler vb.)
 

Ajans Katkı Payı Borcu Hangi Kuruluşlardan Sorgulanacaktır?

Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansımızdan destek alamazlar. Sözleşme aşamasında bahsi geçen bu kuruluşların Ajans katkı payı borçları sorgulanacaktır.

 

Sözleşmeler Ne Zaman İmzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahibine yapılacak yazılı tebliğden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde imzalanır.