Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF
Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Derneğimiz eğitim, kültür, turizm faaliyetleri için daha önce inşaatına başladığı bir binanın proje ve inşaat planında gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle (temelden sonraki inşaat aşamalarını da kapsayan) destek alabilir mi?

Potansiyel başvuru sahibinin dernek olması nedeniyle bu soru Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında düşünülmelidir. TEÇDP Başvuru Rehberi’nde görüleceği üzere Program’ın üç önceliği bulunmakta olup bunlardan biri de “turizmden elde edilen katma değer artırmak ve turizmde çeşitliliği sağlamak amaçları doğrultusunda turizm açısından potansiyel arz eden yerlerde ihtiyaç duyulan fiziki altyapılar ile çevre düzenlemelerinin tesis edilmesi”dir. Yine Başvuru Rehberi’nin 17 inci sayfasında yer alan bütçe kurallarına göre TEÇDP kapsamında inşaat (yapım) işleri için herhangi bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır. Buna göre, Program öncelikleri ile (bu durumda turizm önceliği) ilişkilendirilmesi ve Başvuru Rehberi’nde belirtilen diğer kriterleri sağlaması halinde proje başvurusunda bulunulabilir ve proje bütçesinde inşaat (yapım) işi maliyetlerine yer verilebilir.

 

Programlar kapsamında proje başvurusunda bulunan iki farklı başvuru sahibi kurum/kuruluş/firmanın a. temsil ve ilzama yetkili kişisi; b. proje koordinatörü aynı kişi olabilir mi?

Evet. İki farklı başvuru sahibinin temsil ve ilzama yetkili kişisinin aynı kişi olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Benzer şekilde, iki farklı başvuru sahibinin projede sunduğu proje koordinatör aynı kişi olabilir. Ancak, her iki projenin de desteklenmeye hak kazanması durumunda, proje yürütme sürecinde proje koordinatörüne bağlı olarak yaşanabilecek sıkıntıları engellemek ve bu anlamda her iki projeyi de riske atmamak adına her projenin koordinatörünün ayrı kişiler olması tavsiye edilir.

 

Kooperatif olarak üyelerimizin tarım arazilerinde kullanılmak üzere sulama sistemlerimize gerekli olan elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla rüzgar santrali projesi sunmak istiyoruz. Bu yönüyle projemiz birincil tarım kapsamında mıdır?

Sulama faaliyeti birincil tarım kapsamında olup TEÇDP kapsamında uygun proje konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu sulama faaliyetinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir altyapı projesi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin önceliğe (TEÇDP Öncelik 3) uygun bir şekilde gerekçelendirilirse ve içerisinde birincil tarıma yönelik bir faaliyet yer almıyorsa uygun proje konusu olarak değerlendirilebilir.

 

Ajans’tan daha önce sadece 1 teknik destek ve 1 doğrudan faaliyet desteğinden yararlandık. TEÇDP kapsamında değerlendirme tablosunun 2.2 bölümünden kaç puan alacağız?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nin 36. sayfasındaki değerlendirme tablosunun 2.2 bölümünde;

“Başvuru sahibinin Ajans tarafından geçmiş yıllarda yürütülen proje teklif çağrılarından yararlanma durumu nedir?

(Başvuru sahibi;

hiç destek almamışsa 5 puan,

bir projesi için destek almışsa 3 puan,

iki veya daha fazla projesi için destek almışsa 1 puan alacaktır.)” denilmektedir.

Buna göre buradan alınacak puanın belirlenmesinde teknik destek ve doğrudan faaliyet destek programları kapsamında alınmış olan destek değil; sadece proje teklif çağrısı tipindeki mali desteklerden alınmış olan destekler dikkate alınacaktır.

Kurumunuz daha önce hiç proje teklif çağrısından yararlanmadığı için bu bölümden 5 tam puan alacaktır.

 

TEÇDP kapsamında başvuru sahibi ve ortakları farklı gelişmişlik düzeyindeki ilçelerde bulunmaktadır. Bu durumda, proje bütçesini hangi düzey için belirlenmiş olan değerleri esas alarak oluşturmalıyız?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nin 16. sayfasındaki 2 no’lu dipnotta;

“Projenin birden çok ilçede uygulanması durumunda projenin ana faaliyetlerinin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyi esas alınarak işlem tesis edilecektir.” denilmektedir.

Ayrıca, TEÇDP Başvuru Rehberi’nin 17. Sayfasındaki 4 no’lu dipnotta;

“Ajans'tan talep edilecek destek oranı ve destek miktarı, projenin ana faaliyetlerinin uygulanacağı (fiziki yatırımın yapılacağı) ilçe için öngörülen değerlere uygun olarak belirlenmelidir. Proje kapsamında farklı düzeydeki birden çok ilçede fiziki yatırım yapılması öngörülüyorsa, bütçeden en çok pay alacak ilçenin gelişmişlik düzeyi esas alınarak bu oran ve miktar belirlenmelidir.” denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bütçe oluşturulurken esas alınacak kurallar başvuru sahibinin veya ortaklarının bulunduğu düzeye göre değil projenin uygulanacağı düzey esas alınarak belirlenecektir. Proje uygulama alanı hangi düzeyde ise o düzey için belirlenmiş kurallar esas alınarak bütçe oluşturulacaktır. Projenin birden çok uygulama alanı varsa ancak fiziki yatırım sadece bir ilçeye yapılacaksa bu durumda da fiziki yatırımın yapılacağı ilçenin düzeyi esas alınarak bütçe oluşturulacaktır. Aynı proje kapsamında farklı düzeyde birden çok ilçede fiziki yatırım yapılması durumunda ise hangi ilçe bütçeden en çok payı alacaksa o ilçenin düzeyi esas alınarak bütçe oluşturulacaktır.

 

TEÇDP kapsamında önceki proje teklif çağrılarından yararlanma durumuna göre uygulanacak olan avantaj puan kriteri ortaklar için de geçerli midir?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nin 24. sayfasındaki dipnotta ve 36. sayfasındaki değerlendirme tablosunda (2.2 kriteri), söz konusu avantaj puanın belirlenmesinde başvuru sahibinin durumunun esas alınacağı belirtilmiştir. Ortaklar ve iştirakçilerin, geçmiş yıllardaki proje teklif çağrılarından yararlanma durumu başvuru sahibinin alacağı avantaj puanı etkilemeyecektir.

 

TEÇDP kapsamında kooperatif ve birliklerin kar amacı gütmemesi kaydıyla proje sunabilecekleri belirtilmiştir. Kooperatifimiz, kar amacı gütmemekte ancak kuruluş sözleşmemizde bu yazmamaktadır. Bu durumda kar amacı gütmediğimizi nasıl gösterebiliriz?

TEÇDP kapsamında proje sunabilmek için kooperatif ve birliklerin kar amacı gütmediklerine dair DB-10: Kooperatif veya Birliğin Kar Amacı Gütmediğine Dair Karar’ı Ajansa sunmaları gerekmektedir. Söz konusu belgenin içeriği aşağıdadır:

DB-10: Başvuru sahibi sıfatıyla proje sunan veya ortak olarak projede yer alan kooperatifler ve birlikler için, üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içeren tüzük veya yönetim organı tarafından gelecek 5 (beş) yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair alınan karar

Dolayısıyla tüzük veya ana sözleşmede bu durum açıkça yazmıyorsa, ilgili kooperatif veya birliğin yönetim organı tarafından gelecek 5 (beş) yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair alınmış olan bir karar Ajans’a sunulmalıdır.

 

Sulama birliğimizin 97 Milyon TL bütçeli şebeke yenileme ve rehabilitasyon çalışmasının, %80’i DSİ tarafından karşılanmaktadır. %20’lik Birliğimize düşen bedel için TEÇDP kapsamında kurumunuzdan mali destek almamız mümkün mü?

Aşağıda açıklanan sebeplerden ötürü böyle bir proje uygun olmayacaktır.

1) TEÇDP Başvuru Rehberi’nin 18 sayfasında “08.11.2008 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7/2 maddesine göre Ajans, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak destek sağlamamaktadır” denilmektedir. Dolayısıyla, zaten belli bir oranda bir devlet kurumu tarafından finanse edilen proje için ilgili sulama birliğinin kendi payına düşen tutar kapsamında Ajans’tan destek alması, yani eş zamanlı destek, mümkün olmamaktadır.

2) 97 Milyon TL’nin %20’si olan 19.4 Milyon TL bütçeli bir proje TEÇDP kapsamında tanımlanan bütçe kurallarına uygun olmayacaktır. TEÇDP kapsamında bulunduğu düzeye göre azami destek miktarı 450.000 TL ile 750.000 TL arasında, azami bütçe ise 1.800.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olabilir.

 

TEÇDP kapsamında bir sera kurmak ve bu seranın ısıtılmasını termik santralden elde edilen buhar vasıtasıyla karşılamak istiyoruz. Bu uygun bir proje konusu mudur?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nde birincil tarıma yönelik aşağıdaki tanım yapılmıştır:

  • Birincil Tarım Faaliyeti: Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, alabalık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. faaliyetler ile bu faaliyetlere yönelik makine ekipman alımı

TEÇDP’nin konuyla ilgili önceliği ise aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 3: Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

Bu önceliği incelediğimizde, 2 ayrı unsurun olduğu; bunlardan da sadece birine veya aynı anda ikisine yönelik bir proje hazırlanabileceği görülmektedir. Bu unsurlar;

1) Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması

2) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

Yukarıdaki tanımda da yer aldığı üzere seracılık faaliyeti birincil tarım kapsamında olup TEÇDP kapsamında uygun proje konusu olmayacaktır. Ayrıca, proje kapsamında birincil tarım faaliyeti yapılmayacak ve sadece seranın enerji/ısı ihtiyacı karşılanacak olsa dahi, seranın doğrudan sanayi veya sosyal donatı amaçlı bir yapı olmaması ve termik santral atık buharının yenilenebilir bir enerji kaynağı olmaması sebepleriyle projenin öncelik 3 ile doğrudan ilişkili olmadığı değerlendirilmektedir.

 

TEÇDP kapsamında bir sera kurmak ve bu seranın enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamak istiyoruz. Bu uygun bir proje konusu mudur?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nde birincil tarıma yönelik aşağıdaki tanım yapılmıştır:

  • Birincil Tarım Faaliyeti: Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, alabalık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. faaliyetler ile bu faaliyetlere yönelik makine ekipman alımı

Yukarıdaki tanımda da yer aldığı üzere seracılık faaliyeti birincil tarım kapsamında olup TEÇDP kapsamında uygun proje konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu seranın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin önceliğe (öncelik 3) uygun bir şekilde gerekçelendirilirse ve içerisinde birincil tarıma yönelik bir faaliyet yer almıyorsa uygun proje konusu olabilir.

 

TEÇDP kapsamında gençlik merkezi oluşturulması, spor tesisi yapılması vb. sosyal içerikli yönelik projeler uygun mudur? Bu projeler TEÇDP’nin hangi öncelikleri ile ilişkilendirilebilir?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nde program öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

1) Turizmden elde edilen katma değeri arttırmak ve turizmde çeşitliliği sağlamak amaçları doğrultusunda turizm açısından potansiyel arz eden yerlerde ihtiyaç duyulan fiziki altyapılar ile çevre düzenlemelerinin tesis edilmesi

2) Sürdürülebilir çevre için ihtiyaç duyulan çevre dostu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve gerekli altyapıların tesis edilmesi

3) Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

Dolayısıyla, TEÇDP kapsamında desteklenecek projelerin turizm, çevre ve/veya enerji konularıyla doğrudan ilişkili olması gerekmektedir. Sadece sosyal gelişme/kalkınmaya yönelik altyapı projeleri TEÇDP kapsamında uygun proje konusu olarak değerlendirilmeyecektir.

 

Turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan özel sektör işletmesiyiz. TEÇDP kapsamında proje sunabilir miyiz?

Hayır. TEÇDP kapsamında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. Turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan özel sektör işletmeleri RKMDP kapsamında proje sunmalıdır.

 

TEÇDP'nin 3. önceliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasının destekleneceği belirtilmiştir. Bu konuda herhangi bir sektör (sanayi, turizm, tarım vb.) kısıtlaması var mıdır?

TEÇDP'nin 3. önceliği “Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması“ olarak belirlenmiştir.

Bu önceliği incelediğimizde, 2 ayrı unsurun olduğu; bunlardan da sadece birine veya aynı anda ikisine yönelik bir proje hazırlanabileceği görülmektedir. Bu unsurlar;

1) Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması

2) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

Dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmadan sadece enerji verimliliğini esas alan projeler sanayi (OSB, KSS vb.) ve sosyal donatılar için hazırlanabilecektir. Ancak, yenilenebilir enerji kullanımı öngören projeler için, başvuru rehberinde desteklenmeyecek konular hariç olmak üzere, herhangi bir sektör veya konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

TEÇDP kapsamında birincil tarım olmayan ancak tarımsal altyapıya yönelik bir proje Program’ın 3. Önceliği kapsamında uygun proje konusu olabilir mi?

TEÇDP Başvuru Rehberi’nde birincil tarıma yönelik aşağıdaki tanım yapılmıştır:

  • Birincil Tarım Faaliyeti: Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, alabalık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. faaliyetler ile bu faaliyetlere yönelik makine ekipman alımı

Birincil tarım tanımından anlaşılması gereken ve Program kapsamında desteklenmeyecek olan proje konuları, bir tarımsal ürün yetiştirmek ve üretmek amacıyla yapılacak temel faaliyetler ve doğrudan bu faaliyetlere yönelik alınacak mal, malzeme, ekipman ve hizmetler (traktör, biçer-döver, tohum, gübre, canlı hayvan vb. alımı, sera kurulması)’dır.

Başvuru Rehberi’nin 24. sayfasında “birincil tarıma yönelik projeler” desteklenmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Program’ın 3. önceliği “Sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması“dır.

Bu öncelikte yer verilen hususlar birbirinden bağımsız şekilde okunmalıdır. Kastedilen, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının Rehber’de yasaklanmış konular haricinde kalmak kaydıyla sektörden veya konudan bağımsız olarak genel anlamda destekleneceği; enerji verimliliğinin ise esas olarak sanayi ve sosyal donatı amaçlı yapılarda destekleneceğidir.

Dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin projelerin, doğrudan birincil tarım faaliyetlerine yönelik olmadığı hallerde uygun proje olabilecekleri değerlendirilmektedir. Geliştirilecek projelerin tarımsal altyapıya katkı sağladığı durumlarda ise, projenin ana amacının birincil tarım faaliyetleri kapsamı dışında tutulması ve yenilenebilir enerji kullanımı vurgusunun yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TEÇDP kapsamında son başvuru tarihi ne zamandır?

Program kapsamında 2 farklı başvuru süreci tanımlanmış olup Projenin KAYS girişi ve onayı için son tarih 16.02.2014, projenin Ajans’a teslimi için son tarih 21.02.2014’tür.

 

TEÇDP kapsamında kamu personelinin maaşı eş-finansman olarak gösterilebilir mi?

Hayır. TEÇDP kapsamında başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş-finansmanın tamamını nakdi olarak karşılaması gerekmektedir. Ayrıca  TEÇDP başvuru rehberinde belirtildiği üzere bütçede 1. İnsan Kaynakları ve 2. Seyahat kalemlerine ilişkin maliyetler uygun maliyet değildir.  

 

Değerlendirme Aşaması


Kurumumuz Ajansınız tarafından geçmiş yıllarda yürütülen proje teklif çağrılarından yararlanmamıştır. Bu durumda TEÇDP kapsamında sunacağımız bir proje değerlendirme aşamasında avantaj puan alacak mıdır?

Başvuru sahibi geçmiş yıllardaki proje teklif çağrıları kapsamında hiç destek almamışsa 5 (beş), bir projesi için destek almışsa 3 (üç), iki veya daha fazla projesi için destek almışsa 1 (bir) puan alacaktır.

 

Projeler kimler tarafından değerlendirilmektedir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir.

Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilsel kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir.

Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak bilinmektedir. Bağımsız değerlendiriciler, veri tabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiriciler de başka nitelikler de aramaktadır.

Değerlendirme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.

 

Sözleşme Aşaması


Sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Proje değerlendirmelerinin 2014 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanacağı ve sözleşmelerin de 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde imzalanacağı öngörülmektedir. Ancak, mücbir sebepler dolayısıyla gecikme yaşanabileceği unutulmamalıdır.

 

Hakkında icra takibi olan bir başvuru sahibi ile sözleşme imzalanabilir mi?

Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3 (yüzde üç)’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar ile sözleşme imzalanmaz.

 

Uygulama Aşaması


Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.

 

Nihai rapor ne zaman sunulmalıdır?

Yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini proje süresi içerisinde tamamlayarak nihai raporunu projenin tamamlanmasını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde Ajans’a sunmak zorundadır.

 

Proje kapsamında ara ödeme ne zaman yapılacaktır?

Ara ödemelerin sözleşmede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bunula beraber proje kapsamında ara ödeme yapılabilmesi için 2 (iki) koşul bulunmaktadır. Bu koşullar şu şekilde açıklanabilir:

Örneğin X kurumunun proje bütçesi 200.000,00 TL’dir. Projede 100.000,00 TL’si Ajans desteği ve 100.000,00 TL’si yararlanıcı eş finansmanıdır.

  • Ø1. Koşul: Ajans ilk izlemeyi takiben tahmini 40.000,00 (%40) [1]TL avans niteliğinde ön ödeme yapacaktır. Bu ön ödemeye karşılık yaralanıcı da 40.000,00 (%40) TL tutarındaki eş finansmanını proje hesabına yatıracaktır. Proje hesabındaki 80.000,00 TL’nin fiili olarak harcanması gerekmektedir.
  • Ø2. Koşul: Yararlanıcı talep ettiği ara ödeme miktarı ve bu miktara karşılık proje hesabına yatıracağı eş finansman tutarı kadar mal, hizmet veya yapım işini sözleşmeye bağlamış ve teslim almış olmalıdır. Örneğin: Yararlanıcı 150.000,00 TL tutarında bir mal alımı yapmış ise, 1. Koşul gereği bu tutarın 80.000,00 TL’lik kısmını fiili olarak ödeyecek ve 70.000,00 TL daha ödemesi kalacaktır. Bu durumda  sunacağı ara rapor ile kalan ödemenin Ajansa düşen kısmı (örnekte Ajans destek oranı %50 olduğundan) olan 35.000,00 TL’yi ara ödeme olarak Ajanstan talep edebilecektir.


[1] Ajans risk durumuna göre ön ödemeyi %20-%60 arasında bir oranda yapabilir.

 

KDV proje kapsamında uygun maliyet midir?

Ajans projeleri kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için KDV uygun maliyettir. Diğer kuruluşlar için ise KDV uygun maliyet kabul edilmeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır:

ØKar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bütçe kalemlerinde uygun görülen maliyetler KDV dâhil maliyetlerdir. Örneğin ilgili bütçe kaleminde 100.000,00 TL hizmet alımı bulunan bir kamu kurumu 100.000,00 TL+KDV ve toplamda 118.000,00 TL’lik bir alım yapmış ise Ajans’ın uygun göreceği maliyet 100.000,00 TL’dir. Bu nedenle bu kamu kurumu ilgili bütçe kalemindeki hizmet alımını 84.745,76 TL+KDV şeklinde yapmalıdır.

ØKar amacı güden kurum ve kuruluşlarda ise KDV uygun maliyet değildir. Örneğin ilgili bütçe kaleminde 100.000,00 TL hizmet alımı bulunan bir yararlanıcı 100.000,00 TL+KDV ve toplamda 118.000,00 TL’lik bir alım yapmış ise Ajans’ın uygun göreceği maliyet 100.000,00 TL’dir. Aynı yararlanıcı ilgili bütçe kalemindeki hizmet alımını 84.745,76 TL+KDV şeklinde yapsa bile Ajans 84.745,76 TL’yi uygun maliyet kabul edecektir.

 

Görünürlük kapsamında hazırlanan tabela, afiş vb. dokümanlar için Ajans’tan görüş almaya gerek var mıdır?

Görünürlük kapsamında Ajans tarafından sizlere verilen CD’lerde bulunan “Görünürlük Rehberi” isimli doküman görünürlük materyallerinin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda yeterli bilgi içermektedir. Burada sürecin sağlıklı işlemesi açısından görünürlük materyallerinin hazırlanmasından önce görüş almak maksadıyla izleme uzmanınızla yapılan çalışmaları paylaşmanız yararlı olacaktır.

 

Ajans ön ödemeyi yaptıktan sonra hesaptaki bloke ne zaman kalkar?

Yararlanıcı tarafından Ajans’ın ön ödeme olarak yatırdığı orana karşılık gelen eş finansman tutarı proje hesabına yatırılarak izleme uzmanının bilgilendirildiği gün projedeki bloke kaldırılacaktır.

Yararlanıcı yatırması gereken miktarı toptan yatırmak yerine parça parça da yatırabilir. Örneğin: %50 destek alan bir projede Ajans 40.000,00 TL ön ödeme yaptı. Bu durumda blokenin kaldırılması için yararlanıcının da proje hesabına 40.000,00 TL yatırması gerekecektir. Ancak 40.000,00 TL’nin yararlanıcı tarafından tek seferde yatırılmasına gerek yoktur. Yararlanıcı bu tutarı parça parça da yatırabilir. Ancak bloke parça parça kaldırılmaz. Yararlanıcı tarafından yatırılan tutarın toplamı 40.000,00 TL’ye ulaştığında, Ajansın yatırdığı 40.000,00 TL’nin blokesi kaldırılır. 

 

Halkbankasına Hesap açma zorunluluğu neden var?

Farklı bankalarda açılan hesapların takibinin zor olmasından (İDB izleme sistemi nedeniyle) dolayı tüm yararlanıcıların proje hesaplarının Halkbankası’nda açılması projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. 

 

Ödemelerin tamamı proje hesabından yapılmak zorunda mıdır?

Proje kapsamında yapılacak olan harcamaların tamamının proje hesabından yapılması gerekmektedir. Bu harcamaların ödemeleri bankaya talimat verilerek tamamlanacağı gibi internet bankacılığı kullanılarak da yapılabilir. Buradaki en önemli husus ödemelerin yapıldığına dair dekontların temin edilmesidir.

Kar amacı güden kurumların KDV maliyetleri uygun maliyet olmamasına rağmen proje hesabından harcanmalıdır. Ayrıca bütçe üstünde gerçekleşen maliyetlerin yararlanıcı tarafından karşılanacak kısmı da yine proje hesabından harcanmalıdır.

 

Elden ödeme yapılabilir mi?

Proje süresince her ay için en fazla 1.000,00 TL elden ödeme yapılabilir. Buradaki önemli husus elden ödeme için proje hesabından para çekecek kişinin projede resmi olarak görevli olan kişi olmasıdır. Elden ödeme istisnai durumlar için geçerlidir.

 

Faturaların asıllarının mı gönderilmesi gerekmektedir?

İzleme uzmanı izleme ziyaretlerinde mal ve hizmet alımlarının faturalarının asıllarını görmeli ve üzerlerine “Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmiştir” kaşesini vurmalıdır. Bu durumda faturaların fotokopilerinin gönderilmesi yeterlidir.

 

Ara ödeme oranı ne olacaktır?

Ara ödeme oranı ön ödeme oranına bağlı olarak değişecektir. Ayrıca Ajans nihai ödemeye destek miktarının en az %10’luk kısmını bırakmak zorundadır.  Bu kriterlere göre ara ödeme oranı belirlenecektir.

 

Yurt dışından alınacak makine ve ekipmanın hak edişi nasıl gerçekleştirilecektir?

Proje kapsamında yurtdışından alımı yapılan makine ve ekipman teslim alındığında hak ediş gerçekleşmiş sayılır.

 

Projede görevli personel ödemeleri nasıl yapılacaktır?

Proje kapsamında insan kaynakları kalemindeki ödemelerin hepsi proje hesabından yapılacaktır. Proje personelinin net maaşı proje hesabından doğrudan çalışanın hesabına gönderilecektir. Proje personeli için ödenmesi gereken SGK ve vergi tutarlarının proje hesabından yararlanıcı hesabına aktarılması daha sonra SGK ve vergi dairelerine ilgili tutarların yatırılması gerekmektedir. İlgili kanıt dokümanlar yararlanıcıdan ayrıca talep edilecektir.

 

Projenin bitiş tarihi teminat mektubunun geçerlilik süresi ile aynı mı?

Projenin bitiş tarihi teminat mektubunun geçerlilik süresi ile aynı değildir. Proje bitiş tarihi nihai ödemenin yapıldığı tarihtir.

 

Yararlanıcı olarak bir daha ne zaman proje başvurusunda bulunulabilir?

Kar amacı güden kurumlar nihai ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 1 (bir) yıl içinde proje başvurusunda bulunamaz.

 

Satın almaların proje süresi içinde gerçekleşmemesi durumunda sonuç ne olur?

Proje süresi içerisinde tamamlanmayan satın almalar uygun maliyet kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tüm faaliyetlerin ve satın almaların proje süresi içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

Performans göstergelerinin yerine getirilememesi durumunda yaptırım nedir?

Proje kapsamında taahhüt edilen performans göstergelerinin yerine getirilememesi durumunda Ajans’a durumu açıklayan belgeler sunulmalıdır. Sözleşme Özel Koşullar Madde 7.4 uyarınca Ajans kendisine sunulan evrakı göz önünde bulundurarak cezai yaptırım uygular.

 

İzleme ziyaretlerinde tüm proje ekibi bulunmak zorunda mıdır?

İzleme ziyareti esnasında proje ekibinin tamamının bulunması her anlamda projenin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından faydalı olacaktır; ancak çeşitli sebeplerden dolayı katılım sağlanamaması halinde katılamayacak olan kişi(ler)nin görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli bilgilerin diğer proje personeli tarafından bilinmesi önemli olacaktır.

 

KDV Proje hesabından mı ödenecektir?

Proje kapsamındaki her ödemede olduğu gibi KDV tutarı da proje hesabından ödenecektir.

 

Proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında sözleşme imzalanmış ise damga vergisi ödenecek midir?

Proje kapsamında olmasa bile yararlanıcı yaptığı her sözleşme için kanunen damga vergisi ödemek zorundadır. Ajans, “proje kapsamında” yapılan sözleşmelerden doğan damga vergisinin ödenip ödenmediğini kontrol edecektir.

 

Yurtdışından alınacak makine ve ekipmanın fiyatı için oluşacak kur farkına Ajans destek olacak mıdır?

Kur farkından doğan zarardan dolayı ortaya çıkan maliyet uygun maliyet sayılmayacaktır. Bu nedenle kurun yükselmesinden kaynaklı meydana gelecek olan fiyat artışlarını Ajans desteklemeyecektir.

 

Teknik ve idari şartname hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Teknik ve idari şartname, proje kapsamında satın alınması gereken mal ve hizmetler için gerekli tüm teknik şartları içeren ve herhangi bir olumsuz durum karşısında yararlanıcıyı koruyucu tedbirler içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca şartnameler etkin ve adil rekabet unsurlarını zedelememelidir.

 

Tek bir ihale ilanı ile birden fazla hizmet veya mal alınabilir mi?

Alımı yapılacak mal, hizmet veya yapım işleri birleştirilebiliyor ise tek bir ihalede alımlar birleştirilmelidir. Örneğin: Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı için üç ürünün de birlikte alınabileceği bir “Beyaz Eşya Alım İhalesi”’ne çıkılıp bu ürünler birlikte alınmalıdır.

Alımı yapılacak mal, hizmet veya yapım işleri birleştirilemiyor ise her alım farklı bir ihale ile gerçekleştirilebileceği gibi, birden fazla alım tek bir ihale duyurusunda lotlar halinde de yapılabilir.

 

Ön ödeme miktarının %60 oranında yapılabilmesi mümkün müdür?

İlk izleme ziyaretinde yararlanıcının projeye hâkimiyet seviyesi yeterli görülürse ve risk parametreleri değerlendirildiğinde çok düşük risk unsurları tespit edilmişse, %60’a kadar ön ödeme yapılabilir. Ancak bu durumda blokeyi kaldırmak için yatırılacak eş finansman tutarı da %60 oranında proje hesabına yatırılır.

 

Yatırım teşviki aldıktan sonra Ajans’tan destek alınabilir mi?

14.04.2011 tarihinden sonra alınmış yatırım teşvik belgeleri için, aynı anda hem yatırım teşvik belgesi hem Ajans desteği kullanılamaz. Bu seçeneklerden birini tercih etmek gerekir.

 

Faturalarda gösterilen tevkifat ödemeleri nasıl yapılacak?

Faturanın tevkifat harici kısmı karşı tarafa ödendikten sonra, tevkifata konu olan tutar proje hesabından yararlanıcının kendi hesabına aktarılır. İlgili beyannamede bu tutar beyan edilerek normal prosedür yürütülür.

 

İhale ilanları için yapılacak harcamalar nereden karşılanır?

İlan için gerekli olan tutar, idari maliyetler kısmında yeterli miktarda para varsa proje bütçesinden yoksa yararlanıcının kendi hesabından karşılanır.

 

OSB’lere sağlanan destek tutarına KDV dâhil midir?

OSB’lerin kuruluş kanununa bakıldığında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu gözükmektedir. Bu nedenle KDV verilen destek miktarına dâhildir. Daha detaylı bilgi için ikinci soru ve cevabı incelenebilir.

 

YMM raporu neden isteniyor ve projenin hangi safhasında istenecek?

YMM raporu Ajans’ın takip ettiği projelerden gelen fatura vb. dokümanların tamamının orijinalliğini tespit etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu şekilde usulsüzlüklerin önüne geçilebilmektedir. Denetim raporları nihai raporla birlikte sunulacaktır.

 

Web sitesinde görünürlük ayrı bir sayfada mı yapılmalıdır?

Ayrı bir web sitesi hazırlatılarak görünürlük sağlanması gerekli değildir. Yararlanıcı kurum/kuruluşun kendi web sitesinden, görünürlük rehberindeki kriterlere uyularak proje hakkındaki haberler veya dokümanlar kurum/kuruluşun sitesinde yayımlanabilir.

 

Görünürlüklerde feragat beyanı her yerde kullanılacak mı?

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan rapor, broşür, kitapçık web sitesinde verilen haberler vb. tüm dokümanlarda feragat beyanı kullanılmak zorundadır.

 

Proje kapsamında mal veya hizmet alımı için yapılan ihale ilgili bütçe kaleminden daha düşük bir bedelle sonuçlandı. Bu durumda tasarruf edilen tutar başka bir kalemde kullanılabilir mi?

Proje kapsamında tasarruf edilen tutarlar zeyilname ile bir başka kaleme aktarılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu miktarın proje amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanılmasıdır. Böyle bir durumda ivedilikle ilgili izleme uzmanına bilgi veriniz. Bütçe kalemleri arasındaki aktarma uygun görülürse daha sonra bu konuyla ilgili izlenecek yol size anlatılacaktır.

 

Proje kapsamında yatırılacak destek miktarı ve eş finansman tutarlarında, miktar mı yoksa oran mı daha önemlidir?

Proje uygulama aşamasında Ajansın destek miktarı değişebilecekken, oranı her zaman sabit kalacaktır.

 

Proje hesabında biriken yararlanıcı eş finansmanının faiz geliri ne olacaktır?

Proje hesabında bulunan paranın tüm faiz geliri her koşulda Ajans’a aittir.

 

Alınan makine ve ekipmanın teslimat sürelerine göre mi ödeme yapılır?

Yapılan satın almalara ait 3. taraflara yapılacak her türlü ödemeyle ilgili takvim yararlanıcı tarafından belirlenir. Ajans, yararlanıcı tarafından 3. taraflara yapılacak ödemelerin zamanına karışmamakla birlikte, kendi yatıracağı destek tutarının hangi şartlar altında proje hesabına aktarılacağını baştan belirlemiştir. Proje süresine dikkat etmek kaydıyla bu paranın ne zaman harcanacağı yararlanıcının sorumluluğundadır.

 

Projede bütçe kalemindeki tutarın aşılması durumunda sonuç ne olur?

Bütçe kaleminin aşılması durumunda aşılan tutara Ajans destek olmaz ve yararlanıcı fazla olan tutarı kendi öder.

 

Vadeli ödemeler projede gerçekleştirilebilir mi?

Ödemelerin vadeleri proje süresi içerisinde olduğu takdirde vadeli ödeme yapılabilir.

 

Uygun olmayan maliyetler de proje süresi içinde mi ödenecektir?

Uygun olmayan maliyetler de proje süresi içinde ödenmelidir. Ajans için önemli olan bütçe kalemlerine yapılan ödemelerin tamamının proje süresi sonuna kadar tamamlanmasıdır.

 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için KDV uygun maliyet midir?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için de KDV uygun maliyettir.

 

Projeyi sözleşmede belirtilen süreden daha kısa zamanda bitirip nihai ödeme talebinde bulunulabilir mi?

Proje daha kısa sürede bitirilebilir.

 

Bütçede belirtilmeyen kalemler ile ilgili harcamalar proje hesabından mı yapılacaktır?

Bütçede belirtilmeyen ancak projede yapılması taahhüt edilen kalemler ile ilgili harcamalar proje hesabından yapılmak zorunda değildir. Örneğin görünürlük için bütçede kalem yazılmamışsa, tabela için gerekli olan tutar yararlanıcının kendi hesabından yapılmalıdır.

 

YMM sözleşmesinin yapıldığını Ajans’a ne zaman bildirmeliyiz?

Ajans ile sözleşme imzalanmasını takip eden en geç 1 ay içinde bildirmeniz gerekmektedir.

 

YMM ödemesi ne zaman yapılabilir?

Ödeme ancak hizmet alımı tamamlandıktan sonra yapıldığından, istisnai bir durum olarak sadece YMM hizmetinin ödemesi nihai rapordan sonra yapılabilir.

 

Alımı yapılacak olan makine ve ekipmanın Avrupa menşeili olmasını istememiz durumunda ne gibi bir yol izlenmelidir?

Menşei ile ilgili hiçbir unsura şartnamede yer verilemez.

 

KOSGEB destekli bir kişi hali hazırda istihdam edilmekte ise bu kişi proje kapsamında çalıştırılabilir mi?

Hayır. Ajans tarafından verilen destekle istihdam edilen kişinin herhangi başka bir yerden desteklenmesi mevzuata uygun değildir.

 

Sözleşmeden doğan damga vergisi Halkbank’tan mı ödenecektir?

Buna gerek yoktur. Vergi dairesine doğrudan yatırılabilir.

 

Raporlar KAYS üzerinden mi doldurulacak?

KAYS sistemi kullanılmayacağı için Ajans’ın size gönderdiği rapor formatında ara ve nihai raporların doldurulması gerekmektedir.

 

Zeyilname talebi kaç gün önceden Ajans’a gönderilmelidir?

Zeyilname talepleri,  değişikliğin yürürlüğe girmesini talep ettiğiniz tarihten en az 20 gün öncesinde Ajans’a sunulmalıdır. Ayrıca projenin bitim tarihinden en az 30 gün önce Ajansa zeyilname yapılması için yazılı talepte bulunulmalıdır.

 

Mücbir sebepler nelerdir?

Mücbir sebepler Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Madde 45’te detaylı şekilde belirtilmiştir.

 

Zeyilname ile bütçede artış sağlanabilir mi?

Zeyilname ile Ajansın yararlanıcıya sözleşme aşamasında taahhüt ettiği tutar arttırılamaz.

 

İstihdam ile ilgili bir kalem olmadığı takdirde proje zaman çizelgesi hazırlanır mı?

İstihdam olmadığı takdirde sadece proje koordinatörü için proje zaman çizelgesi hazırlanmalıdır.

 

Başvuru aşamasında bütçe kalemleri için belirlenen destek oranı kısıtları, proje uygulama aşamasında değiştirilebilir mi?

Uygulama esnasında gerek yapılan tasarruflar, gerekse zeyilname ve bildirim mektubu ile yapılan aktarımlar yüzünden kısıtlara uymak imkânsız hale geldiğinde bu oranlar değişebilir.

 

Görünürlük konusunda yararlanıcının yükümlülüklerinin yanı sıra proje ortağının da yükümlülükleri bulunmakta mıdır?

Ortağın proje ile ilgili yaptığı faaliyetlerde görünürlük kurallarına uyması gerekir.

 

Birden fazla ara rapor sunulabilir mi?

Ara rapor hakediş usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Bu durumda projenin ilerleyişine göre ilgili izleme uzmanınızla anlaşarak birden fazla ara rapor sunabilirsiniz.

 

Fesih durumunda verilen destek geri alınır mı?

Fesih birkaç değişik şekilde yapılabilmektedir. Fesih nedenine göre Yönetim Kurulu kararı ile cezai işlem uygulanabilir.

 

Proje kapsamındaki ödemelerde çek kullanılabilir mi?

Çek vadeli bir ödeme aracıdır. Proje hesabına bağlı olması ve vadesi proje süresini geçmemesi kaydıyla uygun olabilir. Ancak yaşatacağı sıkıntılar açısından pek de mantıklı değildir. Detaylı bilgi için 35. soruya bakabilirsiniz.

 

İhale dosyasının satışından elde edilen gelir ne olacak?

Bu satıştan elde edilen gelir yararlanıcıya kalır.

 

Proje hesabından yapılan ödemelerde banka işlem ücreti alabilir mi?

Ajansımız ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında yapılan protokol gereği proje kapsamındaki ödemelerden banka herhangi bir ücret talep edemez. Ancak proje hesabından yapılacak yurt dışı aktarımları ve diğer hesaplardan proje hesabına yapılacak transferler bu protokolün kapsamında değildir.

 

İdari maliyetlerin kullanıldığı yerler nerelerdir?

Kırtasiye, ihale ilanları için yapılan harcamalar vb. durumlarda idari maliyetler kullanılabilir. İdari maliyetler diğer bütçe başlıkları altında gösterilemeyen harcamalar için oluşturulmuştur. Ancak kapsamı net olmadığından bu kalem kullanılmadan izleme uzmanına danışmanız uygun olacaktır.

 

Açık ihalelerde gazete ilanının kaç gün boyunca yayınlanması gerekmektedir?

İlanın gazetede 1 gün kalması yeterlidir.

 

Açık ihalelerde firmayı temsilen mümessil katılabilir mi?

İhale için gerekli belgeleri sunabildiği takdirde gerekli belgelerin alınması kaydı ile mümessilin katılması yeterlidir.

 

Ajans istihdam edilen personel maaşı için işveren maliyetlerini destekler mi?

TEÇDP’de insan kaynakları desteklenmemektedir. RKMDP’de ise Ajans proje kapsamında işveren maliyetlerini desteklemeyip sadece işçi maliyetlerini destekleyecektir.

 

YMM ile daha önce sözleşme var ise tekrardan sözleşme imzalanabilir mi?

Daha önceden bir sözleşme var ise yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ancak bu durumda YMM için bütçe kaleminde var olan tutar kullanılamayacaktır.

 

Proje kapsamında yapılan ihalelerin dosya bedelleri proje hesabına mı yatırılmalıdır?

Kamu kurumları proje hesabına yatırmak zorunda değildir çünkü ihale KİK kanununa göre yapılmaktadır ancak Ajansın satın alma rehberine göre yapılan ihalelerde dosya ücreti proje hesabına yatırılmalıdır.

 

Dosya bedelinin tutarı en fazla ne kadar olacaktır?

Dosya bedeli rekabet koşullarını engellemeyecek şekilde makul tutarlar belirlenerek tespit edilmelidir. Dosya bedeli, dosyayı hazırlarken harcanan kırtasiye bedelinin istekliden talep edilmesi amacıyla istenmektedir.

 

Pazarlık usulünde ihaleye davet edilecek firmaların ihale konusu ile ilgili iş kollarında faaliyet gösterdiğini belgelemesi önemli midir?

İhale konusunda isteklinin yeterliliğini gösterecek olan göstergelerden biri de isteklinin faaliyet koludur. Daha önce ihale konusunda faaliyet göstermemiş bir isteklinin deneyimden yoksun olacağı için ihaleye katılımı doğru olmayacaktır.

 

Proje kapsamında çalışanların görevlerini değiştirebilir miyiz?

Proje kapsamında çalışan personelin veya personelin görevinin bildirim mektubu ile değiştirilmesi mümkündür. Ancak ilgili personelin, görevin gerektirdiği yeterliliğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. 

 

İhale farklı bir ilde örneğin İstanbul’da yapılabilir mi?

İhalenin gerçekleştirileceği yer yararlanıcı tarafından belirlenmekle birlikte, isteklilerin katılımının zorlaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Şartlar uygun ise ihale İstanbul’da gerçekleştirilebilir.

 

Kar amacı gütmeyen kurumların kar amacı gütmediklerine dair resmi yazı almaları gerekir mi?

Konuyla ilgili belgeler eğer gerekli ise tarafınızdan başvuru aşamasında alınmıştır. Bu nedenle uygulama aşamasında tarafınızdan bu tür belgeler istenmeyecektir.

 

Yapım işleriyle ilgili başvuru aşamasında verilen teknik şartnamelerin proje uygulamasında revize edilmesi söz konusu mudur?

İlgili izleme uzmanından onay almak şartıyla revize yapılabilir. Revize yapılması için bildirim mektubu veya zeyilname gerekiyorsa izleme uzmanınız sizi bilgilendirecektir.

 

Damga vergisi proje hesabına yatırılmak zorunda mıdır?

Hayır, böyle bir zorunluluk yoktur.

 

Yararlanıcı firmada daha önceden istihdam edilmiş ancak işten ayrılmış kişilerin proje kapsamında istihdam edilmesi söz konusu mudur?

Sadece RKMDP’de istihdam desteklenmektedir. Program başvuru rehberinde de belirtildiği gibi sadece yeni istihdam desteklenecektir.

 

Başvuru evrakında bütçe kaleminden çıkarılan faaliyetler başvuru evrakında var ise bu faaliyetler yapılmalı mıdır?

Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bu faaliyetlerin yapılması gerekmektedir.

 

Bütçe ana kalemleri arasında aktarma yapılabilir mi?

Bütçe kapsamında ana kalemlerde aktarma yapılması mümkündür. Ancak aktarma yapmak için gerekli olan nedenler detaylı olarak anlatılmalı ve Ajanstan onay alınmalıdır.

 

Tasarruf edilen tutar Ajansa mı yoksa yararlanıcıya mı kalır?

Proje kapsamında kullanılmayan meblağlar proje tamamlandıktan sonra destek oranı uyarınca pay edilir.

 

Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yer değiştirilmek istenirse, zeyilname veya bildirim mektubundan hangisi kullanılmalıdır?

Böyle bir değişiklik zeyilname ile gerçekleştirilir.

 

Ajans tarafından yatırılan ara ödeme tutarı blokeli midir?

Hayır. Ara ödeme hakediş usulüne göre ve blokesiz yapılır.

 

Raporlar gönderildikten sonra ne kadar süre içinde ödeme yapılır?

Eksik evraklar tamamlandıktan sonra ara ödeme 10 gün içinde ve nihai ödeme 30 gün içinde yapılır.

 

İhaleye itiraz veya yüklenicinin iflası mücbir bir sebep midir?

Hayır. Detaylı bilgi için 47. soruya bakınız.

 

İnternet bankacılığından yapılan ödemelerin dekontlarının orijinallerinin bankadan alınması gerekmekte midir?

Hayır. Dekontların orijinallerinin alınması veya dekontların bankaya onaylattırılması gerekmemektedir.

 

Havale kabul etmeyen firmalarla ilgili ne yapılabilir?

Bu gibi istisnai durumlarda Ajans uzmanı ile irtibata geçilip uygun çözüm yolları tartışılabilir.

 

Ajans Satın Alma Rehberine göre yapılan ihalelerde maddi olarak en avantajlı isteklinin seçilmesi zorunlu mudur?

Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde mali teklif zarfı henüz açılmadan teknik değerlendirme yapılır. Teknik açıdan yetersiz istekliler elenir. Bu durumda mali teklif zarfı açılan istekliler arasından en uygun teklifi veren istekli seçilmelidir. Ancak hizmet alımı ihalelerinde teknik ve mali değerlendirmelerin ağırlıklandırılması sonucu (%80 teknik değerlendirme puanı ve %20 mali değerlendirme puanı) ortaya çıkan puan kullanılarak seçim yapılmaktadır. 

 

Yüklenici ile yapılan sözleşmelerde damga vergisi ödenmeli midir?

Tarafların damga vergisi muafiyet durumlarına göre eğer gerekli ise damga vergisi ödenmelidir.

 

İhalelerde Ajans uzmanlarının müdahalesi söz konusu mudur?

Ajans uzmanları ihalelere gözlemci olarak olabildiğince katılmaktadırlar. Ancak Ajans uzmanlarının ihale esnasındaki tek görevi denetim olup, uzmanlar yapılan hatalardan sorumlu değildirler.

 

Projenin resmi başlangıcı ne zamandır?

Destek sözleşmesinin her iki tarafça imzalandığı günü takip eden gün proje başlar.

 

Yurtdışından yapılan alımlardan kaynaklanan gümrük vergisi vb. harcamalar yükleniciye ödettirilebilir mi?

Tarafların karşılıklı anlaşması ile bu tür harcamalar yüklenici tarafından yapılabilir.