Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Kurmuş olduğumuz işletmemiz henüz üretime başlamadığı için kapasite raporumuz bulunmamakta. Kapasite raporu yerine ön kapasite raporu sunabilir miyiz?

Evet. Durumu açıklayan bir dilekçe ile ön kapasite raporunu sunabilirsiniz.

 

Beton santrali kurulumu için desteğinizden yararlanabilir miyiz?

YKMDP kapsamında projenizin desteklenmeye hak kazanabilmesi için programın amacı ve önceliklerinden en az biriyle uyumlu olması ve uygulanacağı alt bölgede desteklenecek sektörlerden birine yönelik hazırlanmış olmasının yanında, işletmenizin en geç başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş ve KOBİ statüsünde bir işletme olması gerekmektedir.  Beton üretimi C23 NACE kodlu “Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı” kategorisine girmekte ve tüm ilçelerde desteklenecek sektörler arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte sıfırdan yapılacak yatırımlarda asgari 100 m3/saat ve üzerindeki yatırımlar için teşvik belgesi alabileceğinizi de hatırlatırız.

 

Yem sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Ajans’tan destek alabilir miyiz?

Bu kapsamda bir projenin başarılı olabilmesi ve desteklenmeye hak kazanabilmesi için temel koşul, projenin Program’ın amacı ve alt önceliklerinden en az 1 (bir) tanesi ile ilişkili olacak şekilde uygulanacağı alt bölgede desteklenecek sektörlerden birine yönelik hazırlanmış olmasıdır. (Başvuru Rehberi 26. sayfa) Ancak Program Başvuru Rehberi’nin 30. sayfasında yer alan 1. maddede de belirtildiği üzere, proje konusu Program kapsamında destekleneceği belirtilen sektörlerden herhangi biri kapsamında olsa dahi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Ek-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları gereğince teşvik edilmeyecek alt sektörler veya konular bu Program kapsamında desteklenmeyecektir. Yem sektörü ilgili belge kapsamında Teşvik Edilmeyecek sektörler arasında belirtildiğinden Program kapsamında destek alması uygun bulunmamaktadır. Ancak, balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi için istisna tanınmış olup bu konulara yönelik bir proje destek almaya hak kazanabilir.

 

Proje içerisinde yeni bir makine ekipman alımı olmayıp proje sadece markalaşma ve uluslararasılaşma üzerine kurgulansa YKMDP için uygun proje olur mu?

YKMDP kapsamında sunulan projelerde makine ekipman alımı zorunlu değildir. Projenin amaç, öncelikleri ve faaliyetleri ile uyumlu ve başvuru rehberinde belirtilen kurallar dahilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

 

Yabancı sermayeli bir firma YKMDP'ye başvuru yapıp, desteklenmeye hak kazanması durumunda sözleşme imzalayabilir mi?

Yabancı sermaye mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli/ortaklı kişi ve kurumlar, program kapsamındaki diğer şartları da taşımak kaydıyla destek başvurusunda bulunabilmekte ve desteklenmeye hak kazanması durumunda sözleşme imzayabilmektedir.

 

Projemin YKMDP kapsamında belirtilen 5 alt önceliğin birden fazlasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu durumda hangi önceliği seçmeliyim?

Projenin YKMDP'nin birden çok alt önceliği ile doğrudan ilişkili olduğunun gösterilebilmesi durumunda ilgili tüm alt öncelikler seçilebilir.

 

İşletmemin vergi ve SGK borcu olması başvuru yapmama engel midir?

Hayır. Ancak YKMDP Başvuru Rehberi'nin 50. sayfasında açıklandığı üzere projenin başarılı olması ve desteklenmeye hak kazanması durumunda sözleşme imzalama aşamasında başvuru sahibinden vergi ve SGK borcu olmadığına dair resmi makamlardan (vergi dairesi, SGK İl Müdürlüğü) alınmış yazı veya bu makamların internet sitelerinden alınmış olan barkodlu çıktı talep edilecektir.

 

Projemin Ar-Ge ya da inovasyon (yenilik) içerip içermediğini nasıl anlayabilirim?

Ar-Ge ve inovasyon (yenilik) kavramlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara aşağıdaki dokümanlardan ulaşılabilir:

Ar-Ge: YKMDP Başvuru Rehberi'nin ekindeki CD'de yer alan 3.9 Faydalı Belgeler bölümündeki 9h1) Frascati Kılavuzu (2002).pdf 

İnovasyon (Yenilik): YKMDP Başvuru Rehberi'nin ekindeki CD'de yer alan 3.9 Faydalı Belgeler bölümündeki 9i1) Oslo Kılavuzu (2006).pdf

Başvuru sahibi söz konusu kılavuzları detaylıca okuyup projesinin hangi hususları içerdiğini tespit etmeli ve bunu başvuru formunda açıklamalıdır.

 

İşletmemin ve projemin NACE koduna nerden ulaşabilirim?

Bir işletmenin NACE kodu vergi kayıt belgesinde, ilgili TSO veya ESO'dan alınmış faaliyet belgesinde ve kapasite raporunda yazmaktadır. Ajansımız bu belgelerde yer alan kodları esas alarak işlem tesis edectir.

Projenizin NACE kodu ise sizin tarafınızdan tespit edilmelidir. Bu tespiti yaparken YKMDP Başvuru Rehberi'nin ekindeki CD'de yer alan 3.9 Faydalı Belgeler bölümündeki 9j1) NACE Rev 2 2015 TÜİK Web uygulaması ve/veya 9j2) NACE Rev 2 2015.xls dosyalarını kullanabilirsiniz.

 

YKMDP Başvuru Rehberi'nde yer alan internet bağlantısından KOBİ Miyim testine ulaşamıyorum. Ne yapmam gerekli?

YKMDP Başvuru Rehberi kamuoyuna ilan edildikten sonra KOSGEB'in resmi internet sitesi güncellenmiş olup rehberin 33. sayfasında yer alan bağlantı geçerliliğini yitirimiştir. Aşağıdaki bağlantıdan bahse konu teste erişim sağlayabilirsiniz:

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim

 

YKMDP'ye başvuru yapmak için başvuru tarihinden belirli bir süre önce kurulmuş olma şartı var mıdır?

Hayır. YKMDP'ye başvuru yapmak için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ olma şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla KAYS için belirlenmiş son başvuru zamanı itibarıyla TR33 Bölgesi illerinden birinde kurulmuş ve faaliyete geçmiş olan (şube dahil) ve bu durumu resmi belgelerle ispatlayabilen (ilgili TSO veya ESO'dan alınmış kayıt/faaliyet belgesi) işletmeler YKMDP'ye başvuru yapabileceklerdir.

2015 yılından önce kurulmuş olan başvuru sahipleri KOBİ olma durumu, türü ve sınıfı için 2015 yılı gerçekleşen verilerini kullanacaklardır.

2016 ylında kurulan işletmeler ise KOBİ Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere sadece çalışan kişi sayılarını esas alarak KOBİ statülerine ilişkin tespitleri yapacaktır.

 

YKMDP kapsamında programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri kimlerdir?

Program kapsamında sadece KOBİ'ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. SAREP'e başvuru yapabilecek olan KOBİ'lerin tanımında ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'' hükümleri esas alınmıştır. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhnagi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ sayılmaktadır.

 

YKMDP kapsamında vergi ya da SGK borcu olan KOBİ'ler başvuruda bulunabilirler mi?

Başvuru sahibinin vergi ya da SGK borcu olması proje başvurusu yapmasına engel değildir. Ancak, projesinin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Ajans ile sözleşme imzalayabilmek ve destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin birikmiş tüm borçlarını (yapılandırılmış ve düzenli ödenen borçlar hariç) ödemiş olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Aşaması


YKMDP kapsamında projeler Ajans uzmanları tarafından mı değerlendirilir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilsel kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak adlandırılmaktadır. Bağımsız değerlendiriciler, veri tabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiricilerde başka nitelikler de aramaktadır. Değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.

 

YKMDP kapsamında değerlendirme aşamasında hangi unsurları içeren projeler avantajlı olacaktır?

Değerlendirme aşaması için 5 kriterde avantaj puan uygulaması yapılacaktır:

1. Başvuru Sahibinin Bulunduğu KOBİ Sınıfı

KOBİ Türü

Avantaj Puan

Tanım

Mikro İşletme

3

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

Küçük İşletme

2

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

Orta Ölçekli İşletme

1

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

2. Başvuru Sahibinin Geçmiş Proje Teklif Çağrılarından Yararlanma Durumu

Durum

Avantaj Puan

Destek Almış (Fesih Dahil Sözleşme İmzalamış)

1

Destek Almamış (Sözleşme İmzalamamış)

3

3. Projenin İlişkili Olduğu Sektörün Teknoloji Düzeyi

Avantaj Puan

Kapsam Dışı Sektör

Düşük Teknoloji

Orta-Düşük Teknoloji

Orta-Yüksek Teknoloji

Yüksek Teknoloji

1

2

3

4

5

4. Projenin Uygulanacağı İlçenin Gelişmişlik Düzeyi

Düzey

Avantaj Puan

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak

1

1

Merkez

Merkez, Tavşanlı

Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

Merkez

2

2

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı

Emet, Gediz, Simav

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

Banaz

3

3

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi

Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

5. Projenin Katma Değer Unsurları

Katma Değer Unsurları

Avantaj Puan

Açıklama

  1. Başvuru sahibinin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan KOBİ statüsündeki girişim şirketi olması  
  2. Projenin temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmesi
  3. Proje uygulama süreci içerisinde kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek artırılması
  4. Proje kapsamında işletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

3

Proje A'yı içeriyorsa

3

Proje B, C veya D’den herhangi ikisini içeriyorsa

2

Proje B, C veya D’den herhangi birini içeriyorsa

1

Proje, A, B, C ve D’den hiçbirini içermiyorsa

 

Sözleşme Aşaması


Projem desteklenmeye hak kazandı ve sözleşme imzalamaya davet edildim. Sözleşme imzalamazsam sonraki başvurum için 1 yıl beklemek zorunda kalır mıyım?

Hayır. Sözleşme imzalamadığınız için destekten yararlanmış sayılmazsınız.

 

YKMDP kapsamında sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Sözleşmelerin 2016 yılının Eylük ayı içerisinde imzalanması öngörülmektedir. Ancak, gelen proje sayısının fazla olması, bağımsız değerlendiriciler ve/veya değerlendirme komitesi için yeterli sayıda nitelikli aday bulunamaması, Yönetim Kurulu’nun toplanamaması ve diğer zorunlu haller sebebiyle tarihlerde değişiklik olabilir.

 

YKMDP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin Başvuru Sahiplerinden sözleşme aşamasında teminat alınacak mıdır?

Evet. Desteklenecek projeler için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %10 (yüzde on)’u kadar ve 24 (yirmi dört) ay süreli teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler tedavüldeki Türk parası ve bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektuplarıdır. Yararlanıcı, Ajans’ın bildireceği banka hesap numarasına teminatı yatırdığına dair dekontu sözleşme imzalamaya geldiği zaman ibraz etmelidir.

 

Uygulama Aşaması


firmamızda çalışan personelin maaşını ödediğimiz anlaşmalı bankamız var. Proje kapsamında istihdam ettiğimiz personelin maaşlarını da bu banka üzerinden ödeyebilir miyiz?

Hayır. Ödemeler proje için açılmış özel hesaptan yapılmalıdır.          
 

Proje kapsamında çalıştırmayı düşündüğümüz personeli ne zaman başlatabiliriz?

Sözleşmenizin imzalanmasını takip eden gün personel istihdamı yapabilirsiniz.
 

Yapacağımız ihalelerde tek kriter fiyat mı oalcaktır?

Hizmet alım ihalelerinde teklifin niteliği de değerlendirilmektedir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde teknik aşamayı geçen teklifler fiyat esasına göre değerlendirilir.
 

Alım yaptığımız firmaların herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olmaması için neler yapmalıyız?

Mümkün olan her yoldan firmayı soruşturmalı ve emin olduktan sonra alım yapmalısınız. 
 

Başvuru aşamasında aldığımız teklifler yürütme aşamasında geçerli olacak mı?

Hayır
 

Proje kapsamında alacağımız ürünlerin yerli olması durumunda ayrıyeten bir destek uygulanıyor mu?

Hayır
 

Birden fazla ara rapor düzenlenebilir mi?

Evet
 

Ödeme talep edildikten sonra Ajans ne kadar sürede ödeme yapmaktadır?

Ödeme süresi raporun eksik veya hatalı olmaması oranında azalacaktır. Uzmanınızın iş yükü de belirleyici olabilir.
 

Proje kapsamında vadeli ödeme yapabilir miyiz?

Evet, ancak vadeler proje süresi içerisinde bitmiş olmalıdır.
 

Proje paralarının vadeli hesapta değerlendirilmesinin nedeni nedir?

Ajansımız kamu kurumudur ve kamu kurumlarının bağlı olduğu mevzuat gereği paralar vadeli mevduatta değerlendirilmelidir.
 

Belirlediğimiz faaliyet ve satın alma planları çok katı mıdır? Biraz esneklik olabilir mi?

Kısa süreli sapmalar sorun yaratmayacaktır. Bununla birlikte orta ve uzun vadeli sapmalar projenin süresi içerisinde bitirilememe riskini arttıracaktır.
 

10 yıl arşivleme yükümlülüğünü dijital ortamda gerçekleştirebilir miyiz?

Hayır, evrakların aslı saklanmalıdır. 
 

Proje hesabında biriken faiz nasıl paylaşılacak?

Paylaşılmayacak. Hepsi Ajansın olacaktır. 
 

Ajansın ödeme yapmasını beklemeden tüm ödemeleri kendi cebimizden proje hesabına yatırıp yapsak, Ajans ödeme yaptığında kendi hesabımıza bu parayı aktarabilir miyiz?

Proje devam ederken bu işlemi yapamazsınız. Aktarım yapabilmek için Ajansın nihai ödeme yapmasını beklemeniz gerekmektedir.
 

Proje kapsamında alınacak eğitimler için ne tür dokümanlar istenecek?

Proje uygulama rehberinin teknik ve mali dokümantasyon kısımlarında konu ayrıntılı açıklanmaktadır. 
 

Başvuruda sunduğumuz şartnameden farklı bir şartname ile alıma çıkabilir miyiz?

Başvuruda hazırladığınızdan daha kapsamlı bir şartname hazırlayabilirsiniz ancak daha genel bir şartname uygun olmayacaktır.
 

Proje ekibinde değişiklik yapabilir miyiz? Örneğin koordinatörü değiştirebilir miyiz? Veya ekip üyelerinin görevlerini değiştirebilir miyiz?

 Evet
 

Banka hesabına bizim yatırdığımız tutarlarda herhangi bir bloke olacak mı?

Hayır. Sadece Ajansın yatırdığı ön ödeme blokeli olacaktır. 

 

Halihazırda bir YMM ile anlaşmamız varsa, proje için özel olarak tekrar sözleşme imzalamalı mıyız?

Anlaştığınız YMM proje denetimini yapmayı kabul ediyorsa tekrar sözleşme imzalamanıza gerek yok ancak bütçenizde bu iş için ayrılmış tutar varsa bu durumda o tutarı kullanamazsınız.  
 

Kalkınma Ajansının bize ödediği tutarlar muhasebe kayıtlarına nasıl işlenecektir?

 Gelir olarak kaydedilmelidir.
 

Doğrudan temin limitleri içinde kalan bir alımımız için açık ihale yapabilir miyiz?

Evet
 

Sözleşmede yazan ara rapor tarihimizi değiştirebilir miyiz?

Evet. Rapor tarihinizden önce olmak koşuluyla Ajans’a başvurup tarihi değiştirebilirsiniz. 
 

Proje kapsamında elden ödeme yapabilir miyiz?

Tüm ödemelerin banka hesabından banka hesabına yapılmasını istiyoruz.
 

Alım yaparken hazırladığımız teknik şartnameler ne kadar detaylı olmalıdır?

Teknik şartnameler başvuru aşamasında sunduklarınızla uyumlu ve marka-model belirtmediği, herhangi bir ürünü veya firmayı işaret etmediği sürece istediğiniz kadar detaylı olabilir. 
 

Alım yaptığımız makine-ekipman gelmeden sözleşme ve fatura beyan ederek ara ödeme alabilir miyiz?

Hayır, ödeme talebinde bulunabilmeniz için ilgili mal/hizmet/yapım işi teslim alınmış olmalıdır.
 

Proje kapsamında alım yaparken, istekliden aldığımız teminat mektubu veya belirlediğimiz taksit sayısı için bir kriter var mı?

Bu unsurlar proje süresi içinde değerlendirilmelidir. Ayrıntılar için izleme uzmanınızla iletişime geçebilirsiniz. 
 

Satın alımlarda başvuru aşamasında sunulan proforma faturalara uymak zorunlu mu?

Proforma faturalar bütçenizin değerlendirilmesi aşamasında kullanıldı. Yürütme sürecinde belirlenmiş usulleri kullanarak alım yapacaksınız. 
 

Türkiye’de almak istediğimiz makineyi satan tek firma varsa yine de ihale yapacak mıyız?

Böyle bir durumda doğrudan alım yapabilirsiniz.
 

Rapor tarihlerini ileri veya geri almak mümkün mü?

Evet. Rapor tarihi geçmeden yapacağınız bir bildirimle değişiklik yapabilirsiniz.