2010 Yılı Teknik Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Çok Güzel Bir Proje Fikrim Var. Teknik Destek Programı Kapsamında Fikrimi Söylesem Uzmanlar Kurumum İçin Proje Yazar Mı?

Hayır. Teknik Destek Programı kapsamında uzmanların proje yazması mümkün değildir.

 

Yürütmekte Olduğum Projenin Bazı Aşamalarında Uzman Desteği Almak İstiyorum. Teknik Destek Programı’na Başvurabilir Miyim?

Evet. Uygulama aşamasında yer alan projelere Teknik Destek Programı kapsamında uzman/danışman desteği verilebilir.

 

Kamu Personeli Eğitmen/Danışman Olarak Görev Alabilir Mi? Ajansa Bu Yönde Öneri Getirebilir Miyiz?

Hayır. Kamu personeline kendi mevzuatları gereği herhangi bir ücret ödenememektedir. Bu nedenle kamu personelinin eğitmen/danışman olarak görev alması beklenen bir durum değildir. Çok gerekli olduğu durumlarda, Ajans ilgili uzmanın temini için çalışma yürütebilir ancak bu hususta  başvuru sahibine herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

Hibe Verilmeyecekse 567.500 TL Olan Program Bütçesi Ne Amaçla Kullanılacak?

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan Teknik Destek Programları yararlanıcılara doğrudan mali kaynak aktarılan bir hibe programı değildir. Ajansın 2010 Yılı Bütçe ve Çalışma Programı'nda  567.500 TL olarak öngörülen Teknik Destek Programı bütçesi, teknik destek faaliyetlerinin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde hizmet alınan kurum ve kuruluşlara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır.

 

Teknik Destek Programına Kurumsal Olarak En Az Kaç Kişi Başvurabilir?

Teknik Destek Programına uygun Başvuru Sahibi kurum ve kuruluşlar başvurularına ortak kuruluş dahil etmeden bireysel olarak da başvurabilirler. Ancak Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde de belirtildiği üzere, Teknik Destek Programına bir dönemde uygun Başvuru Sahibi bir kurum en fazla iki başvuruda bulunabilir ve bu başvurulardan birisi için teknik destek alabilir.

 

Teknik Destek Programında Görev Alacak Uzmanlar / Eğitmenler / Danışmanlar Nasıl Belirlenecek?

Uzmanlar / eğitmenler / danışmanlar Ajans tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte, Başvuru Sahipleri başvurularında, tavsiye niteliğinde özgeçmişleriyle birlikte uzman / eğitmen / danışman önerisinde bulunabilirler. Ancak faydalanıcı tarafından önerilen uzman / eğitmen / danışmanın görevlendirilmesi hususunda nihai karar Ajansa aittir.

 

OSB’deki Bir Firma/Şirket Teknik Destek Programında Başvuru Sahibi ve/veya Ortak Olabilir Mi?

Hayır. Kar amacı güden işletmeler Başvuru Sahibi ve/veya Ortağı olamaz. Fakat hedef grup içerisinde yer alabilir.

 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Teknik Destek Programında Başvuru Sahibi ve/veya Ortak Olabilir Mi?

Evet. OSB’ler, Teknik Destek Programı'na Başvuru Sahibi ve/veya Ortağı olarak başvuru yapabilir.

 

Bir Başvuru Sahibi Tarafından Talep Edilen Eğitim Programı İçin Farklı Bir Başvuru Sahibi Tarafından Da Aynı Talepte Bulunulması Halinde Ajans Her İki Başvuru Sahibi İçin Ortak Teknik Destek Verebilir Mi?

Evet. Farklı Başvuru Sahipleri tarafından aynı konuda teknik destek talebinde bulunulması halinde, kaynakların etkin kullanılması amacıyla Ajans tarafından bu kuruluşlara ortak teknik destek sağlanabilir.

 

Teknik Destek Programına E-Posta veya Faks İle Başvurabilir Miyim?

Hayır. Teknik Destek Programı'na başvurular elden, kargo veya taahhütlü posta yolu ile yapılır.

 

Teknik Destek Programına Nasıl Başvurabilirim?

Ajans web-sitesinde yer alan EK-A Başvuru Formu ve Ekleri, bilgisayar ortamında doldurularak, Başvuru Rehberinde belirtildiği gibi 1 (bir) asıl, 2 (iki) kopya ve 1 elektronik (CD/DVD) kopya şeklinde Ajans'a sunulmalıdır.

 

Kaymakamlıklar Teknik Destek Programına Başvuruda Bulunabilir Mi?

Evet. Yerel yönetimler içerisinde yer alan kaymakamlıklar teknik destek programına başvuru da bulunabilir.

 

Teknik Destek Programı Kapsamında Bir Yararlanıcıya En Fazla Kaç Defa Teknik Destek Sağlanabilir?

Ajans tarafından verilen Teknik Destek Programı kapsamında aynı yararlanıcı bir dönem içerisinde 1 (bir) kez, bir yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) kez destek alabilir.

 

Teknik Destek Programına En Fazla Kaç Proje İle Başvurabilir?

Bir Başvuru Sahibi, bir Teknik Destek Programı kapsamında bir dönemde en fazla 2 (iki) farklı faaliyeti için destek başvurusunda bulunabilir. Fakat bir dönemde en fazla 1 (bir) faaliyeti için Teknik Destek alabilir.

 

Teknik Destek Programında Yararlanıcı Kuruluşlara Mali Destek Sağlanacak Mı? Yararlanıcı Kuruluştan Eş Finansman Bekleniyor Mu?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez ve yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay, seminer gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortak(ları) tarafından karşılanır.

 

Teknik Destek Programı Kapsamında Sunulacak Projelerde/Faaliyetlerde Süre Sınırlaması Var Mı?

Evet. Ajans tarafından desteklenecek her bir teknik desteğin uygulama süresi 1 (bir) aydır.

 

Teknik Destek Programı Kapsamında Sunulacak Projelerin/Faaliyetlerin Bütçesi Konusunda Bir Sınırlama Var Mı?

Hayır. Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez ve yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli harcamalar yararlanıcı veya ortak(ları) tarafından karşılanır. Oluşturulacak bütçede herhangi sınırlama olmayıp, başvuruda bütçe ile ilgili konuların netleştirilip teknik destek talep formunda belirtilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler ve/veya Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar, Şirketler Teknik Destek Programından Faydalanabilir Mi?

Hayır. Bu programa gerçek kişi ve kar amacı güden kuruluşlar başvuramaz.

 

Teknik Destek Programından Kimler Faydalanabilir?

• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri

• Üniversiteler, meslek okulları ve araştırma enstitüleri

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.)

• Sivil toplum kuruluşları

 

2010 Yılı Teknik Destek Programının Özel Amacı Nedir?

Bölge aktörlerinin proje yazma ve yürütme kapasitesini arttırmaktır.

 

Teknik Destek Programının Genel Amacı Nedir?

Teknik Destek Programının genel amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla destek sağlamaktır.