Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Kurum Bilgileri

Tarım Bakanlığı 1924 yılında çıkarılan 432 sayılı kanunla ilk kez kurulmuş, 1928 yılında çıkarılan 1200 sayılı kanunla lağvedilmiş, 1931 yılında çıkarılan 1910 sayılı kanunla ikinci kez kurulmuştur.

Sonraki yıllarda Bakanlığın adının Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak 4 kez değiştirilmiş, halen de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin amacı, kalkınma plan ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.

Destekler

Bakanlık tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklemelerle, üreticilerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, çiftçimizin gelir düzeyinin yükseltilerek piyasada rekabet edebilir seviyeye gelebilmesi, daha sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmakta ve mevcut tarımsal alanlardan en iyi biçimde yararlanılması beklenmektedir.

Tarımsal üretimle uğraşan tüm üreticilerin Tarım Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteklerden yararlanmak için başvuru sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt olmaları gerekmektedir.

ÇKS başvurusu sırasında üreticilerden üretimleri ve tarımsal varlıkları ile ilgili alınan bilgiler neticesinde, Türk tarımının envanteri çıkarılarak güncel ve modern bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

1. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler

a) Mazot ve Kimyevi Gübre Desteği: Ürün gruplarına göre farklı miktarlarda olmak üzere üç ana ürün grubuna ayrılır.

i. 1. Ürün Grubu: Süs bitkileri, özel çayır mera ve orman emvali alanlar
ii. 2. Ürün Grubu: Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları
iii. 3. Ürün Grupları: Yağlı tohumlu bitkiler ile endüstri bitkileri yetiştirilen alanlar yer almaktadır.

b) Toprak Analizi Desteği: Bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘Toprak Analiz Laboratuvarları’nda’ toprak analizi yaptırmış olan ve ÇKS’ye kayıtlı tüm çiftçiler faydalanabilir.

c) Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği: ÇKS’ye dahil olup, aynı zamanda Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan organik tarımla üretim yapan çiftçiler ile iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapan çiftçiler faydalanabilmektedir.

d) Alternatif Ürün Desteği

e) Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Telafi Edici Ödeme

2. Hayvancılık Desteklemeleri

a) Yem bitkileri Desteği: 10 dekar ve üzeri alanda yem bitkisi ekilişi yapan çiftçiler, ÇKS kaydı yaptırmak ve İl Müdürlüğü’ne başvurmak kaydıyla destekleme ödemesinden faydalanabilmektedir.

b) Arıcılık Desteği: Arı yetiştiriciliği yapan ve Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye olan ve en az 30 adet arılı kovana sahip üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.

c) Su Ürünleri Desteği: Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’ne sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve\veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı, yılan balığı, kerevit, karides, kalkan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliği yapanlar ürün desteklemelerinden faydalanmaktadır.

d) Süt Primi: Üretmiş olduğu çiğ sütü Bakanlıktan Çalışma İzni, Üretim İzni ve Süt Teşvik Kod Numarası almış, Gıda Siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve\veya müstahsil makbuzları karşılığında satan tüm çiftçiler; Ulusal Süt Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettirmek şartıyla destekleme ödemesinden faydalanabilmektedir.

e) Hayvan Başına Ödeme Desteği:

i. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ya da Tarımsal Amaçlı Kooperatif üyesi anaç sığır yetiştiricileri
ii. Bakanlığın TÜRKVET veri tabanına kayıtlı mandası bulunan manda yetiştiricileri
iii. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi küçükbaş yetiştiricileri faydalanabilmektedir.

f) Buzağı Desteği: Bakanlığın e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve TÜRKVET’te de kayıtlı olan tüm buzağılar için ödenir.

g) Aşı Desteği: Şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, Sığır Brucella hastalığına karşı 3-6 ay arası dişi buzağılara S-19 Genç aşısı, Koyun Keçi Brucella hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi kuzu ve oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamındadır.

h) Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Desteği: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları, yerli küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı Irkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir.

Bakanlar Kurulu Kararları

• 02.03.2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/158    Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
• 31.10.2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15498    Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
• 22.01.2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmi Gazetede yayılanan 2010/34 Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
• 29.06.2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Tebliğler

• 10.04.2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/13)
• 20.11.2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/57)
• 25.02.2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/4)
• 06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/11)
3. Fark Ödemesi Desteklemeleri:
Bakanlar Kurulu Kararları
• 02.03.2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/159    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar
Tebliğler
• 05.06.2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Uygulama Tebliği (No: 2010/23)

Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, saya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı (ham rafinelik veya doğal) üreticileri ile bu ürünlerin üretici kuruluşları (Bakanlıkta kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticiler faydalanabilmeltedir.

a) Kütlü Pamuk Desteği
b) Yağlık Ayçiçeği Desteği
c) Soya Fasulyesi Desteği
d) Kanola Desteği
e) Dane Mısır Desteği
f) Zeytinyağı Desteği
g) Aspir Desteği
h) Hububat ve Baklagil Desteği
i) Yaş Çay Desteği

Bakanlar Kurulu Kararları

• 19.06.2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

4. Kırsal Kalkınma Desteklemeleri:

a) Süt İşleme (İleri İşlem), Soğutma, Depolama, Ambalajlama ve Paketleme
b) Meyve-Sebze, Hububat (Un Fabrikaları hariç) Bakliyat İşleme, Paketleme, Ezme Turşu Yapma, Soğuk Depolama ve Sebze Tohumu Kurutma
c) Kırmızı-Beyaz Et İşleme (İleri İşlem Tekniği Dahil) Paketleme, Ambalajlama, Soğuk Bekletme ve Depolama
d) Makine ve Ekipman Alımları

i. KKYDP 5. Etap İl Öncelikli Konuları  

ii. V.ETAP Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/30Ekim2009Teblig.doc

iii. V.Etap Uygulama Rehberi
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/5_etap_uyg_rehb.doc

iv. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı

ProgramınınAmacı:
Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

ProjeKonuları:
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; (bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin birincil işlenmesine, sadece sert kabuklu meyveler hariç) konuları kapsamaktadır. 

Ekonomik Yatırımlar:
a) Yeni yatırım tesisleri
b) Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknolojilerinin yenilenmesi
c) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması
d) Alternatif enerji kaynakarı kullanan seralar desteklenir

Kimler Başvuruda Bulunabilir:
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlarda:
Gerçek kişiler için 100.000 TL,
Tüzel kişiler için 500.000 TL’dir.
Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

Yatırım Süresi:
Yatırımlar Hibe sözleşmesinde belirtilen sürede tamamlanır.

2010 yılında Desteklenecek MAKİNE ve EKİPMANLAR 

1. Anıza direkt ekim makinesi    17. Pancar söküm akinesi                    
2. Arıcılık makine ve ekipmanı 18. Patates söküm makinesi
3. Balya makinesi    19. Pülverizatör
4. Basınçlı sulama sistemi   20. Rüzgar makinesi
5. Canlı balık nakil tankı 21. Sap parçalama makinesi
6. Çayır biçme makinesi 22. Sap toplamalı saman makinesi
7. Çeltik fide dikim makinesi 23. Silaj makinesi
8. El traktörü  24. Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
9. File sistemi kurulması 25. Süt sağım üni. Ve soğutma tankı
10. Güneş kolektörü 26. Tambur filtre
11. Hububat harman makinesi 27. Taş toplama makinesi
12. Lazerli tesviye aleti  28. Toprak frezesi
13. Mısır hasat tablası 29. Yem hazırlama makinesi
14. Mibzer 30. Zeytin hasat makinesi
15. Motorlu tırpan 31. Koyun Kırkma Makinesi
16. Pamuk toplama makinesi 32.Tambur Filtr

             
Kimler Başvuruda Bulunabilir:
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı Makine ve Ekipman alımına 81 ilde tarımsal alanda faaliyet gösteren;

1- Gerçek kişiler (Bireyler)
2- Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda

başvurabilirler.

Hibeye Esas Tutarı ve Hibe Miktarı:
Basınçlı sulama sistemlerinde;

a)Gerçek kişiler için 100.000 TL,
b)Tüzel kişiler için 200.000 TL’dir.

Ekipman alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.
Diğer Makine ve Ekipman alımlarında;
Gerçek kişiler için 50.000 TL
Tüzel kişiler 100.000 TL’dir.
Ekipman alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

YatırımSüresi:
Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları iki ay içerisinde tamamlanır.

v. V. Etap Makine Ekipman ile 4. Etap Ekonomik Yatırımlara ait Ödeme Talimatı  
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/5.Etap_Makine_Ekipman_ile_4.%20EtapEkonomik%20_Talimatı.doc

vi. 2009 Yılı Makine Ekipman Alımları Satın Alma El Kitabı
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/2009Mak_Satinalma.zip

vii. 2009 Yılı KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Tebliği
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/2009Mak_Satinalma.zip

viii. 2009 Yılı KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberi
http://www.tedgem.gov.tr/kkydp/2009Uyg.Reh.zip

ix.    IV. ETAP

x.    III.ETAP 

xi.    II.ETAP

xii.    I.ETAP

5. Tarım Sigortaları Desteklemeleri:

Tarım Sigortaları poliçe tutarının %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

a) Bitkisel Ürün Sigortaları: Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve  ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

b) Sera Sigortaları: Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; ÇKS’ye entegre edilmiş, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

c) Kümes Hayvanları Sigortaları: Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile ÇKS’ye entegre edilmiş, soy kütüğü, önsoy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı olan süt hayvanı sığırlar için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve süt sığırlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

d) Su ürünleri Sigortaları: Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; ÇKS’ye entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı işletmelerin; mevcut işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Bakanlar Kurulu Kararları

• 29.12.2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15688 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
• 04.03.2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayılanan 2010/96 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

6. Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Tarımsal Destekler

a) Patetes Siğili Desteği
http://www.kkgm.gov.tr/teblig/2009-36.html

b) Çay Budama Tazminatı Desteği
http://www.tugem.gov.tr/document/cay_budama_tazminati.doc

7.Diğer Tarımsal Amaçlı Desteklemeler

a) Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi

i. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan; sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yer fıstığı, kolza (kanola), aspir ve patates tohumluklarını sadece mahsul elde etmek amacıyla kullanan çiftçiler faydalanabilmektedir.

ii. Yurtiçi Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği: Sertifikalı fidan\fide kullanarak; en az 5 dekar bodur ve yarı bodur meyve fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve\asma fidanları ile kapama bağ ve bahçe ve en az 3 dekar çilek bahçesi tesis eden çiftçiler faydalanabilmektedir.

iii. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği: Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS’ye kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

iv. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD), Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere ve tarımsal işletmelere ödenmektedir. Süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 baş hayvana sahip, en az 50 adet arı kolonisi bulunan ve su ürünleri üretim tesisi olan, örtü altı üretiminde en az 3 dekar, meyvecilikte en az 10 dekar, tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapan çiftçiler ile tarımsal işletme sahiplerine, danışmanlık hizmeti satın almaları halinde ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği’ ödemesi yapılmaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararları

• 04.03.2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/117  Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar
Tebliğler
• 14.05.2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/19)
• 27.05.2010 tarihli ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/20)
• 24.07.2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/30)

b) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Desteği

Bakanlar Kurulu Kararları

• 14.11.2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14268   Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar
• 12.03.2010 tarihli ve 27519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/178   Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Tebliğler
• 17.01.2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)
• 13.04.2010 tarihli ve 27551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/12)

c) Ar-Ge Destekleri
http://www.tagem.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=117&lang=tr

8.Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Bakanlar Kurulu Kararları

• 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (2010/6)
• 01.08.2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/745  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Tebliğler
• 18/03/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/8)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

9. Havza Bazlı Fark Ödemeleri Desteklemeleri:

Bakanlıkça, Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin hazırlanması amacıyla ilçe sınırlarını kapsayan 30 adet tarım havzası tespit edilmiştir.

Her havzada hangi ürünün daha verimli yetişebileceği, iklim, toprak, topografya verileri 2,5 dekarlık alanlara kadar yayılarak tespit edilmiş ve bitki çeşitlerinin ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiş ve hangi ürünün nerede, ne kadar üretilebileceği, çiftçinin toprağında hangi üründen daha fazla verim alacağı belirlenerek her havzada yetiştirilecek 16 üründe destekleme modeli uygulamaya konmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.