5449 Sayılı Kanun Kapsamında YDO görevlerine ilişkin Maddeler

Yazdır
PDF

İllerde yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım dönemi ve sonrasındaki iş ve işlemlerinin tek elden takip ve koordine edilmesine yönelik olarak 5449 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kalkınma ajansları görevlendirilmiş ve kanunun 16. Maddesi ile Ajans bünyesinde yer alan İl yatırım destek ofisleri (YDO) bu görevleri yerine getireceği belirtilmiştir

Ajansın görev ve yetkileri

Madde 5 — Ajansın görev ve yetkileri şunlardır:

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren

izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri

Madde 16 — Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.
  2. ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
  3. Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.
  4. İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım destek ofislerine başvuru

Madde 17 — Yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Yatırımcıların bu Kanun kapsamında yatırım destek ofislerine başvurması kendi isteklerine bağlıdır.

izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.