Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği 3. Çağrısı (Son Başvuru: 11 Ağustos 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2017

Hibe Miktarı: Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Programın hedef kitlesi: Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliği, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin, Kümelenme Destek Programı kapsamında yaptıkları iş birliklerini ifade eder.

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firma söz konusu birliktelik ile iş birliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller

Program İçeriği:

Kümelenme Destek Programı'nın genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 1. Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 2. Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 3. Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 4. Nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.
 5. Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli iş birliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 1. Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
 2. Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
 3. Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
 4. Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle iş birliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
 5. Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
 6. Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Bilgi: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Default.aspx

Başvuru: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.