Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


2014 yılı Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programından destek almış bir işletmeyiz. Ortağı olduğumuz ve farklı bir tüzel kişiliğe haiz başka bir firma SAREP kapsamında uygun başvuru sahibi midir?

Evet. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında "… Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükme istinaden; destek almış olan şirketten ayrı bir tüzel kişiliği olan şirket Başvuru Rehberi'nde belirtilen diğer tüm şartları da taşıması kaydıyla SAREP kapsamında uygun başvuru sahibidir.

 

SAREP kapsamında madencilik şirketleri tarafından sunulacak demir oksit cevheri çıkarma ve zenginleştirme konusundaki projeler desteklenecek konular arasında yer almakta mıdır?

Hayır. Madencilik Nace Rev.2 ye göre B sınıfında (07.10.01 demir cevheri madenciliği) yer almakta olup program kapsamında desteklenecek sektörler arasında değildir.

 

SAREP kapsamında, yapmayı planladığımız organik yumurta üretimi projesi desteklenecek konular içerisinde midir?

Projenizin SAREP başvuru rehberinde yer alan amaca ve en az bir önceliği ve sayfa 21 de yer alan alt bölge bazında desteklenecek sektörlere uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple, projenizin ve işletmenizin NACE koduna bakarak uygunluğunu araştırabilirsiniz. Bununla birlikte, NACE kodlarına bakıldığı zaman yumurta üretimi için belirlenen NACE kodu 01.47.03 kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi olarak gözükmektedir. Bu kod ise SAREP kapsamında desteklenmeyecek olan tarım sektörüne ilişkin bir koddur.

 

SAREP kapsamında hazır beton imalatı yapan bir firma ilave makina, ar-ge veya çırpıcı gibi tesisin kapasitesini artıracak, kalitesini artıracak makina ekipman alınması uygun mudur?

Sadece kapasite artışını amaçlayan ar-ge, inovasyon, markalaşma ya da uluslararasılaşma içermeyen projeler uygun olmayacaktır.  Ekipman, istihdam vb. bunlar araçtır. Projeniz SAREP’in amacı kapsamında, önceliklerinden en az 1 tanesi ile uyumlu ve desteklenecek sektörler kapsamında ise uyumlu olduğu öncelik doğrultusunda gerekli makine ve ekipman alınabilir. Spesifik olarak şu makine uygundur şu değildir şeklinde bir yaklaşımdan ziyade projenizin SAREP ile uyumluluğu öncelikle gözetilmelidir. Yine unutulmaması gereken önemli bir nokta ise SAREP kapsamında Ar-Ge, yenilik, markalaşma veya uluslararasılaşma önceliklerini gözetmeyen sadece kapasite artışına yönelik hazırlanan projeler uygun olmayacaktır.

 

SAREP kapsamında yurt dışında açılacak ofis giderleri proje bütçesinden desteklenmesi uygun mudur?

Evet.  Proje Uygulama Rehberi 14. Sayfada “4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri: Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur.” ve Destek Yönetim Kılavuzu “2.1.1.1.1.3.2. Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu”  başlığı altında Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projeler, ilgili bölge sınırları dahilinde gerçekleştirilir. Ancak, projenin amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda proje faaliyetlerinin bir kısmı bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.” yazılmaktadır. Bu maddeler gereği projenin ana faaliyeti olmaması ve amaca yönelik olması durumunda bölge dışında açılacak ofis yerel ofis maliyetlerinden karşılanabilmektedir.

 

SAREP kapsamında proje ekibinden biri ya da birkaçının hizmet alımı yönetimi ile proje bütçesinde gösterilmesi uygun mudur?

Hayır. Proje uygulama rehberi 14. Sayfada “5. Diğer Maliyetler / Hizmetler “5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir. Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir.”” olarak belirtilmiştir. Proje koordinatörü de proje personelidir. Dolayısı ile uygun olmayan maliyet olacaktır. Bu personeller ya şirkette çalışmalıdır ya da dışarıdan destek vererek projeden mali destek sağlamamalıdır.

 

SAREP kapsamında minibüs vb. araç satın alımları desteklenmekte midir?

Projenizin amacı ve faaliyetleri ile uyumlu olması ve projeniz için mutlaka gerekli olması durumunda binek araç dışındaki taşıtlar uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Ancak, taşıtın gerekliliği konusu detaylıca açıklanmalıdır.

 

SAREP kapsamında binek araç kiralaması uygun maliyet midir?

Projenizin amacı ve faaliyetleri ile uyumlu olması ve projeniz için mutlaka gerekli olması durumunda binek araç kiralanması uygun maliyettir. Ancak, hiçbir koşul altında, binek araç satın alınması uygun maliyet değildir.

 

SAREP kapsamında mevcut personel giderlerinin uygun maliyet olmadığı belirtilmiş, proje ekibi buna dahil midir?

Evet proje ekibi buna dâhildir.  Uygun maliyetler dışındaki giderlere bütçede yer vermeyiniz. Ayni katkılarda gösterebilirsiniz.

 

SAREP kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz proje tüm öncelikleri kapsıyor. Bu sebeple, gerekçelendirme ve ilgililik konusunda hepsine atıfta bulunulması gerekli midir?

Evet. Başvuru rehberinde öncelikler ve örnek proje konuları yer almaktadır. Projeniz açısından uygun olduğunu düşündüğünüz önceliklere atıfta bulunabilirsiniz.

 

SAREP kapsamında proje bütçemizi hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Proje bütçeleri Başvuru Rehberi'nde tanımlanan kurallara (bakınız 23. sayfa) uygun olarak hazırlanmalıdır. Program kapsamında başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre destek limitleri ve destek miktarı faklılaştırılmış olduğundan proje bütçesinin uygunluk kontrolü KAYS’tan yapılamamaktadır. Bu nedenle Program'a başvuracak KOBİ'lerin, yardımcı kaynaklar içerisindeki destekleyici belgelerde yer alan Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nu kullanması tavsiye edilmektedir. Ancak, dosya yapısının kullanıcı tarafından bozulması, makrolara izin verilmemesi, açıklamalara uyulmaması vb. sebeplerle yanlış hesaplama yapılması durumunda Ajans sorumluluk kabul etmeyecek olup bütçenin hazırlanması ve kontrolü hususlarında sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 

SAREP kapsamında vergi ya da SGK borcu olan KOBİ'ler başvuruda bulunabilirler mi?

Başvuru sahibinin vergi ya da SGK borcu olması proje başvurusu yapmasına engel değildir. Ancak, projesinin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Ajans ile sözleşme imzalayabilmek ve destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin birikmiş tüm borçlarını (yapılandırılmış ve düzenli ödenen borçlar hariç) ödemiş olması gerekmektedir.

 

SAREP kapsamında programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri kimlerdir?

Program kapsamında sadece KOBİ'ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. SAREP'e başvuru yapabilecek olan KOBİ'lerin tanımında ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'' hükümleri esas alınmıştır. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhnagi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ sayılmaktadır.

 

Değerlendirme Aşaması


SAREP kapsamında projeler Ajans uzmanları tarafından mı değerlendirilir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilsel kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak adlandırılmaktadır. Bağımsız değerlendiriciler, veri tabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiricilerde başka nitelikler de aramaktadır. Değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.

 

SAREP kapsamında değerlendirme aşamasında hangi unsurları içeren projeler avantajlı olacaktır?

Değerlendirme aşaması için 3 kriterde avantaj puan uygulaması yapılacaktır:

1. Başvuru Sahibinin Bulunduğu KOBİ Sınıfı

Başvuru sahibi KOBİ'nin büyüklüğüne göre belirlenmiş olan sınıflar ve uygulanacak avantaj puan aşağıda yer almaktadır:

KOBİ Türü

Avantaj Puan

Tanım

Mikro İşletme

+5

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

Küçük İşletme

+3

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

Orta Ölçekli İşletme

+1

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler

2. Projenin Uygulanacağı İlçenin Gelişmişlik Düzeyi

TR33 Bölgesi ilçeleri gelişmişlik düzeyine göre 3 (üç) düzeye ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda ilçelerin gelişmişlik düzeyi ve uygulanacak avantaj puan aşağıda yer almaktadır:

Düzey

Avantaj Puan

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak

1

+1

Merkez

Merkez, Tavşanlı

Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

Merkez

2

+2

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı

Emet, Gediz, Simav

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

Banaz

3

+3

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi

Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

3. Projenin Katma Değer Unsurları

Program kapsamında Program'ın önceliklerinden farklı olarak 4 (dört) adet katma değer unsuru tanımlanmıştır. Bu unsurlar ve uygulanacak avantaj puan aşağıda yer almaktadır:

Katma Değer Unsurları

Avantaj Puan

Açıklama

A.Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması

B.Enerji verimliliğinin sağlanması

C.Kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek arttırılması

D.İşletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

+4

Proje, A, B, C ve D’den herhangi üçünü içeriyorsa

+3

Proje, A, B, C ve D’den herhangi ikisini içeriyorsa

+2

Proje, A, B, C ve D’den herhangi birini içeriyorsa

+1

Proje, A, B, C ve D’den hiçbirini içeriyorsa

 

Sözleşme Aşaması


SAREP kapsamında sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Sözleşmelerin 2015 yılının Ağustos ayı içerisinde imzalanması öngörülmektedir. Ancak, gelen proje sayısının fazla olması, bağımsız değerlendiriciler ve/veya değerlendirme komitesi için yeterli sayıda nitelikli aday bulunamaması, Yönetim Kurulu’nun toplanamaması ve diğer zorunlu haller sebebiyle tarihlerde değişiklik olabilir.

 

SAREP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin Başvuru Sahiplerinden sözleşme aşamasında teminat alınacak mıdır?

Evet. Desteklenecek projeler için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %10 (yüzde on)’u kadar ve 24 (yirmi dört) ay süreli teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler tedavüldeki Türk parası ve bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektuplarıdır. Yararlanıcı, Ajans’ın bildireceği banka hesap numarasına teminatı yatırdığına dair dekontu sözleşme imzalamaya geldiği zaman ibraz etmelidir.

 

Uygulama Aşaması


Proje kapsamında yaptığımız 50 – 100 TL harcamalar için hesabı mı kullanacağız?

Aylık 1000 TL’ye kadar elden çekme ve ödeme yapılabilir.
 

İhelede şartnamede yer almayan bir konu üzerinden yüklenici seçimi yapabilir miyiz?

Hayır.
 

Alacağımız makineyi oluşturan alt ekipmanlar için marka belirtebilir miyiz?

Hayır. 
 

İhalenin yeri ve zamanı için standart bir uygulama var mıdır?

Bekleme sürelerine uyduktan sonra her hangi bir yer ve zamanda ihalenizi yapabilirsiniz.
 

Ara rapor sunmamak gibi bir tercih yapabilir miyiz?

Evet.
 

Ajans proje hesabına ön ödemeyi yaptıktan sonra biz ne kadar sürede ön ödeme yapmalıyız?

Böyle bir süre sınırı yoktur.
 

Proje tabelasının standart bir formatı var mı?

Proje kapsamında yapılacak görünürlük materyallerinin örnekleri için “Görünürlük Rehberi” ne bakmanız gereklidir. 
 

Proje kapsamında istihdam ettiğimiz personel için SGK’ya ayrı bildirge mi düzenlememiz gerekiyor?

Böyle bir zorunluluk yoktur.

 

Başvuru esnasında gönderdiğimiz şartnameyi değiştirmek için zeyilname gerekli midir?

Şartnamenin değiştirilmesi konusunda izleme uzmanı ile irtibata geçmelisiniz.
 

Projemizde bir kalem şeklinde yazılmış bir araç var fakat aracın üstüne koyacağımız ekipmanları başka yerden almamız gerekiyor, bu mümkün mü?

İzleme uzmanının suni bölünme ile ilgili bir şüphesi oluşmadığı sürece bu işlem yapılabilecektir.
 

Kamu kurumları DV, tevkifat vb. kesintilerde nasıl bir yol izleyecekler?

Bu tutarları proje hesabından kurumun hesabına aktarıp daha sonra ilgili evrakları Ajansa iletmelisiniz.
 

Deftere tabi olduğumuzdan Ajansla yaptığımız sözleşmeden doğan DV’yi önümüzdeki ay sonunda ödeyeceğiz sorun olur mu?

Hayır. İlgili beyanı yaptığınızı gösterir belgeyi bize sunduğunuzda sıkıntı olmayacaktır. 
 

İhalenin şartnamesinde marka belirtebilir miyiz?

Hayır.
 

İhalelerde yüklenicilerden teminat mektubu isteyebilir miyiz?

Evet.
 

İhaleye katılım için ücret istenebilir mi?

İhale dosyasının alınabilmesi için makul düzeyde ücret talep edebilirsiniz.
 

Alacağımız makinenin daha ucuz olması için başvuruda belirttiğimiz şartnameden bazı özellikleri çıkartabilir miyiz?

Başvuruda belirtilen şartnamede bazı değişikliklerin yapılması mümkün olmakla birlikte sadece daha ucuz olması için böyle bir talep uygun değildir. 
 

Hali hazırda fabrikada kullandığım bazı makinelerin aynılarını proje kapsamında alacağım ve aynı marka olmasını istiyorum. Yine de ihaleye çıkmak zorunda mıyım?

Tutarlar ihale yapılmasını gerektiriyorsa ihaleye çıkmalısınız.
 

Dövizle alım yaparken kendi döviz hesabımdan ödeme yapabilir miyim?

Proje özel hesabına bağlı bir döviz hesabı açtırıp, kendi hesabınızdan bu hesaba parayı gönderdikten sonra ödeme işlemini yapmalısınız. Döviz alt hesabı açtırma işlemi bildirim mektubu ile yapılmaktadır.
 

Alacağımız bir makinenin Türkiye’de distribütörü varsa illa ondan mı almamız gerekir, doğrudan üreticiden almamız mümkün mü?

Kanuni bir sıkıntı olmadığı sürece bizim için sorun değildir.
 

Yurt dışı alımlarında gümrük beyanname tarihi bir anlam ifade ediyor mu?

Yurt dışı alımlarda uygun maliyet belirlerken fatura ve sözleşme tutarları üzerinden hesap yapmaktayız. 

 

Bazı kalemlerimizin doğrudan temin sınırlarında kalabilmesi için parça parça alınması mümkün mü?

Aksine suni bölünme yapılmamalıdır.
 

YMM’ler raporu KDV’siz yazmakta ısrar ediyorlar, bir sıkıntı olur mu?

Tutarlar X+KDV şeklinde belirtebilir.
 

Doğrudan teminde marka belirtmek uygun olur mu?

Mümkün olabilir. 
 

Doğrudan temin veya ihale limitleri KİK’te olduğu gibi yıllar içerisinde değişiyor mu?

Hayır, sadece ilgili mevzuat değiştiğinde oranlar da değişiyor.
 

Cezai yükümlülüklerin her biri için ayrı oranlar var mı? Uygulanabilecek maksimum ceza gibi bir sınır var mı?

Evet, cezai yükümlülük oranları/tutarları için sözleşmenin ilgili bölümüne bakınız. Maksimum ceza tutarı diye bir durum yoktur.
 

Bütçeye yeni bir kalem eklenebilir mi?

Proje amaçları ile uyumluluğu Ajans tarafından onaylanan kalem zeyilname ile bütçeye eklenebilir.
 

Proje banka hesabından işlem ücreti kesilmekte midir?

Proje hesaplarında muafiyet bulunmaktadır. Eft, havale vb. işlemlerden ücret kesilmemektedir.
 

İhalede şartnameyi tek bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlayabilir miyiz?

Hayır.
 

Önümüzdeki senelerde program bütçeleri artırılacak mı?

Program bütçelerimiz yıllar içinde artış göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da artış olması beklenmektedir. 
 

Makine ekipman desteği neden % 100 değil?

Bu durum proje mantığıyla uyuşmamaktadır. 
 

Fatura tutarları bütçe tutarlarıyla uyumlu mu olmalıdır?

Hayır. Tutar bütçe tutarından fazlaysa fazla olan kısmını siz karşılarsınız. 

 

İhalelere izleme uzmanı katılacak mı?

Programın uygun olması kaydıyla izleme uzmanları tüm ihalelere katılım sağlamaktadır.
 

İhale ilanını üye olduğumuz sitede yayınlayabilir miyiz?

Satın alma rehberinde yer alan şartları karşıladıktan sonra ilanı bu gibi ortamlarda da yayınlayabilirsiniz.  
 

Alınan makinelerden biri bölge dışında olacak, izlemesi nasıl yapılacak?

Biz gerektiği şekilde izleriz, siz merak etmeyin.
 

Personel istihdam desteğine SGK ve vergi yükümlülükleri dahil mi?

İşveren maliyetleri hariç olmak üzere dahildir. 
 

İnşaat işlerinde hakediş birkaç parça halinde yapılabilir mi?

Evet. Proje süresi içinde kalmak kaydıyla yapılabilir. 
 

Makine alımlarına montaj ve nakliye maliyetleri dahil midir?

Bu hususu şartnamede belirtmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde nakliye ve montaj giderleri dahil olmayacaktır. 
 

Projeyi erken bitirebilir miyiz?

Evet.
 

Ödeme zamanlarında tekrar vergi ve SGK borcu yoktur yazıları istenecek mi?

Evet.
 

Size rapor gönderildikten sonra ödeme kaç gün içinde yapılmaktadır?

Raporların eksiksiz gönderilmesi kaydıyla; mevzuatta ara rapor için 10 gün nihai rapor için 30 gün inceleme süresi tanımlanmıştır. 
 

Proje hesabındaki blokeyi kaldırma işlemi tarafımızdan gerekli tutar yatırıldıktan sonra otomatik olarak yapılmakta mıdır?

Hayır. Blokenin kalkması için üzerinize düşen tutarı yatırdıktan sonra eposta ile izleme uzmanına haber vermelisiniz.
 

Ajansın ödemelerini beklemeden kendi cebimizden ödemeleri yapabilir miyiz?

Proje hesabını kullanmak kaydıyla ödemeleri kendi cebinizden yapabilirsiniz. Mahsuplaşma işleminin nihai ödemeden sonra yapılacağını unutmayınız. 
 

YMM sözleşmesinin bir örneği var mı?

Sözleşmenin standart formatı YMM’lerde bulunmaktadır. 
 

YMM raporu şartı devlet kurumları içinde geçerli mi?

Evet.
 

Proje bütçesinde yer almayan ayni katkı olarak yazılan insan kaynakları istihdamı için projeden karşılanan kişiler için gönderdiğimiz belgelerin aynılarını gönderecek miyiz?

İstenilecek belgeler duruma göre değişebileceğinden izleme uzmanı ile irtibata geçmelisiniz.
 

İhaleyi istemediğimiz firma kazandıysa daha fazla fiyat teklifi veren firmadan üstünü biz karşılamak kaydıyla alım yapabilir miyiz?

Hayır. İhaleyi kazanan firma size satış yapma hakkını kazanmış demektir
 

Sözleşme değişiklik sürecinde küçük ve büyük değişiklikleri nasıl ayırt edeceğiz?

Bu husus ile ilgili “Proje Uygulama Rehberinde” açıklama bulunmaktadır. Ayrıca değişiklik talebinizi Ajansa göndermeden önce izleme uzmanı ile irtibata geçmeniz faydalı olacaktır. 
 

Bütçe revize sürecinde çıkarılan bir kalemi tekrar bütçeye almak mümkün mü?

Bu işlem mümkün değildir. 
 

Yaptığımız tüm alımlardan Damga Vergisi doğuyor mu?

Sözleşme imzalamadığınız veya damga vergisi kanununda vergi oluşturacağı belirtilen kağıtları düzenlemediğiniz sürece vergi oluşmaz. İlgili hususlar için kanuna bakabilirsiniz.
 

Damga vergilerini iki kez mi ödeyeceğiz?

Damga vergisini oluşturan kağıt kaç nüsha olarak düzenlendiyse o kadar damga vergisi ödenmelidir. 
 

İhale dosyasını izleme uzmanı ile birlikte mi yapacağız?

İhale dosyasını hazırlama sürecinin her aşamasında izleme uzmanı ile irtibatta olmanız hataları minimize etmeniz açısından faydalı olacaktır. 
 

İhalelerde en düşük teklifi kabul etmek zorunda mıyız?

Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde uygun en düşük teklif kabul edilir. Hizmet alımı ihalelerinde hizmetin niteliği de değerlendirilir.
 

Proje hazırlanırken kurlar düşüktü, şimdi çok yüksek. Bu durumda ne yapabiliriz?

Kur farklarından oluşan zararları kendiniz karşılayabilir, fark sizi çok sıkıntıya sokacak durumdaysa projenin feshi için başvurabilirsiniz.
 

Kısmi teklifli ihale yapılabilir mi?

Evet, lotlandırma yapılabilir
 

Rapor yazılırken bütçe tutarları KDV dahil olarak mı girilecek?

Evet.
 

Kendi hesabımızdan yaptığımız harcamaların faturasını beyan etsek uygun maliyet sayılır mı?

Hayır. Tüm harcamalar proje hesabından yapılmalıdır.
 

Proje kapsamında alınan her makine ekipmanda levha olacak mı?

Evet.
 

Görünürlük kapsamında uygulanacak logolar için bir ölçü var mıdır?

Görünürlük materyallerinin ve logoların büyüklüğü uygulanacağı yere göre izleme uzmanı ile mutabık kalınarak kararlaştırılır.
 

Bütçeden fazla harcama yapılırsa Ajans desteği artar mı?

Hayır, imzalanan sözleşmedeki destek tutarı asla aşılmaz.
 

Görünürlük yükümlülükleri proje sona erdiğinde bitiyor mu?

Görünürlük yükümlülüğü proje bitiminden sonra 3 yıl boyunca devam etmektedir.
 

Destek verilen her projede görünürlük uygulanması zorunlu mudur?

Evet. 
 

Neden vadeli hesap kullanmaktayız?

Kanuna göre kamu parası gelir getirici hesapta değerlendirilmelidir.
 

Proje alımları için şirket kredi kartı ile ödeme yapabilir miyiz?

Hayir.
 

Doğrudan temin limiti altında kalan buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü vb. tek tek doğrudan teminle almak zorunda mıyız?

Tam tersi bu alımı birleştirip ihaleye çıkmak zorundasınız. Doğrudan temin limitinde kalmak için suni bölünme yapmamalısınız.
 

¨ 20.000 ile ¨ 150.000 arası alımlarımızı pazarlık usulü ile yapmamız mecbur mu?

Hayır. Her türlü alımda açık ihale esastır.
 

Türkiye’de almak istediğimiz makineyi satan tek firma varsa yine de ihale yapacak mıyız?

Böyle bir durumda doğrudan alım yapabilirsiniz.

 

Pazarlık usulünde kaç defa teklif alınabilir?

Mevzuatta ve fiiliyatta 2 defa teklif alınmaktadır.
 

Görünürlük için 3 teklif veya şartname gerekli mi?

Hangi kalemler için şartname ve tekliflerin gerekli olduğunu izleme uzmanınızla konuşabilirsiniz. 
 

Projede yaptığımız alımlardan oluşan D.V, stopaj, tevkifat vb. kesintiler de proje hesabından mı yapılacak?

Bu tür kesinti tutarlarını kendi hesabınıza aktarıp oradan ilgili daireye ödeme yapabilirsiniz.
 

Rapor tarihlerini ileri veya geri almak mümkün mü?

Evet. Rapor tarihi geçmeden yapacağınız bir bildirimle değişiklik yapabilirsiniz.
 

Ajans desteğinin % 100’ünü harcamamız şart mı?

Hayır? Bütçe değerleri daha düşük gerçekleşebilir.
 

Almak istediğimiz makinenin satıcısı yüksek ön ödeme talep ederse ne yapalım?

Bu durumu dosyayı hazırlarken düşük ön ödeme öngörerek engelleyebilir ya da kendi cebinizden yapacağınız harcamalarla talebi karşılayabilirsiniz.
 

Proje hesabından şirket işleri için para çekebilir miyiz?

Hayır.
 

Diğer firmalarla yaptığımız sözleşmeden doğan damga vergilerini ödememiz mi gerekiyor?

İster yararlanıcıya ödetin, ister siz ödeyin damga vergisi ödenmelidir.
 

Projede yaptığımız alımlar için çekle ödeme yapabilir miyiz?

Mevzuatta uygun olarak yer almasına rağmen fiiliyatta mümkün gözükmemektedir. Bu yöntemin uygulanmaması tavsiye edilmektedir. 
 

Ara ödeme yapılabilmesi ve kullanılabilmesi için kendi payımıza düşen eş finansmanı yatırmalı mıyız?

Hayır, ara ödeme hakediş usulüne göre ve blokesiz yatırılmaktadır. 
 

Performans göstergesi eksik gerçekleşirse sıkıntı olur mu?

Durum yararlanıcıdan kaynaklanırsa olur. Eksik gerçekleşmenin yararlanıcıdan kaynaklanmadığı konusunda izleme uzmanının ikna edilmesi gerekmektedir.
 

Ön ödeme oranları nasıl düşünülüyor?

Ön ödeme yapılmaması gereken sıkıntılı projeler hariç % 20 ve % 40 arası ödeme yapılacaktır.
 

Web sitesi, broşür vb. gibi bütçe kalemlerinde de görünürlük ilkelerine uyulacak mı?

Evet
 

Görünürlük materyallerinin uygun olup olmadığı kararını kim verecek?

İzleme uzmanı.
 

Mali müşavir ile sözleşmeyi ne zaman yapmalıyız?

Ajansla imzalanan sözleşmenin imza tarihinden itibaren otuz gün içinde.
 

Ara rapor 1 defa mı düzenlenebilir?

İhtiyaç duyulması durumunda 2. rapor da kabul edilebilir.
 

Proje kapsamında yeni bir muhasebe defteri açıp kayıtları bu defter üzerinden tutmak mümkün müdür?

Hayır. 
 

Ajansın ödemeleri yıllara sair olarak gelir kaydedilebilir mi?

Hayır, ödeme tarihinde kaydın da yapılması gerekmektedir. 
 

İşçi sirkülasyonu sıkıntısı var. Projedeki istihdamlarda da olursa sıkıntı olur mu?

Projede taahhüt ettiğiniz sayıda ve sürede istihdam gerçekleştirmelisiniz.
 

2 yıl önce firmada çalışmış birini proje kapsamında istihdam edebilir miyiz?

Evet. 1 yıldan daha az sürede firmanızda çalışmamış olması yeterlidir. 
 

Dövizle işlem yapabilir miyiz?

Evet, gerekli prosedür işletilerek proje hesabına bağlı bir alt hesap açılması yoluyla yapılabilir. 
 

Halkbank’ta açtırdığımız hesabı sadece proje için mi kullanacağız?

Evet. Bu hesapta proje bitimine kadar başka işlem yapılmamalıdır.
 
 

Proje için açtırdığımız özel hesapta biriken faiz paylaşılacak mı?

Genel bütçeli kamu idarelerinin proje hesaplarında biriken faiz eş finanasman oranında Ajans ve yararlanıcı kurum arasında paylaşılmaktadır. Diğer yararlanıcıların hesaplarında biriken faiz Ajansa aktarılmaktadır.
 

İnternet bankacılığı kanalıyla alınan dekont geçerli olacak mı?

Evet.
 

Projede bir satın almayı öne çekebilir miyiz? Örneğin 4. ayda gözüken bir alımı 2. ayda yapabilir miyiz veya 4. ayda gözüken bir istihdamı hemen başlatabilir miyiz?

İzleme uzmanı ile irtibat halinde olmak kaydıyla yapabilirsiniz
 

Hiçbir satın alma yapmadan yaptığımız fiyat araştırmaları neticesinde bütçede değişiklik yapabilir miyiz?

İzleme uzmanının uygun bulması ve uygun prosedürü işletmeniz kaydıyla değişiklik yapabilirsiniz.
 

İhalede tüm teklifler bütçe değerinden fazla olursa kabul etmek zorunda mıyız?

Hayır. İhaleyi bu sebeple iptal edebilirsiniz. 
 

Açık ihaleye tek firma katılımı olursa sıkıntı olur mu?

Hayır. Uygun bir dosya hazırladıysa tek firma ihaleyi kazanabilir.
 

Kamu kurumları bile ihale yapmakta zorlanmakta iken bir KOBİ olarak ben nasıl ihale yapacağım?

Satın almaların nasıl gerçekleştirileceğine dair oluşturduğumuz yardımcı dokümanlar ile birlikte izleme uzmanınız size her türlü desteği verecektir.
 

Başvuruda bir makine için sunduğumuz kapasiteyi uygulamada düşürebilir miyiz?

Yapacağınız değişikliğin proje amaçlarına uygun olduğu konusunda izleme uzmanını ikna etmeniz gerekecektir.
 

Başvuruda sunduğumuz şartnamelere birebir uymak zorunda mıyız?

Başvurudaki şartnameler bütçe revizyonu aşamasında gerekli idi. İzleme uzmanı ile mutabık kalınarak şartnamelerin maddeleri proje amaçlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir. 
 

Proje bütçelerinde değişiklik yapılabiliyor mu?

Bütçede Ajansın onayı olmak kaydıyla bildirim mektubu ve zeyilname ile değişiklik yapılabilir.